MEHMED ATÂULLAH BEY, İstanbullu

(d. 1224/1809 - ö. 1267/1851)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1809 yılında İstanbul'da doğdu. Mısır kadısı Râşid Bey'in oğludur. Dedesi Halîl Hâmid Paşa-zâde Mehmed Ârif Bey'dir. Halîl Hâmid Paşa-zâde sanıyla tanındı. Medrese öğrenimi gördü. 1823'te tarik-i tedrise dahil oldu. Müderrislik yaptı. 1843 yılında Sofya mevleviyetine atandı. Mısır ve Mekke kadılıklarında bulundu. 1847'de İstanbul payesi aldı. Meclis-i Ma'ârif üyeliğine atandı. 1850'de Anadolu payesi aldı. 1851 yılında vefat etti.

Nazım ve nesirde herkesin beğendiği bir müellif idi. Şirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C.III. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1988). "Mehmed Ataullah Bey". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Her dil olmaz cilvegâh-ı şâhid-i esrâr-ı feyz

Degme bir goncaya düşmez jâle-i âsâr-ı feyz

Âşık olmazsa çeh-i zindân-ı iffetde mukîm

Yûsuf-âsâ olamaz şâyeste-i bâzâr-ı feyz

İtme İskender gibi âb-ı hayâtı cüst-cû

Neş'e-bahş-ı câvidândır sâgar-ı ser-şâr-ı feyz

Sûzen-i tevbîh-i mürşid zahm-dâr eylerse de

Rabt eder çâk-i dili elbet şu'â'-ı târ-ı feyz

Sen hemân sîrâb kıl eşk-i nedâmetle Atâ

Bâğ-ı âlemde verir nahl-ı hulûsun bâr-ı feyz

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 302)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FERDÎd. ? - ö. 1555Doğum YeriGörüntüle
2PERİŞAN HALİLd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NUTKÎ ALİ DEDEd. ? - ö. 1727/1804?Doğum YeriGörüntüle
4ATÂ BEYd. 1809 - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
5NÛRÎ, Abdülkerîm Nûrî Efendi, Ispartalıd. 1809 - ö. 1861Doğum YılıGörüntüle
6SIDKÎ, Yağcı-zâde Ömer Sıdkî Efendid. 1809 - ö. 1865Doğum YılıGörüntüle
7TEVFÎK EFENDİ, Kadı Şükrî Efendi-zâded. ? - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
8İHYÂ, Tüfekçibaşı Hacı Yahyâ, Enderunlud. ? - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
9HÂKİM, Dâvud Paşad. 1774 - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
10HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676MeslekGörüntüle
11BEYÂNÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ÂRİF, Ârif Mehmed Efendi, Tüfenkçibaşıd. 1757 - ö. 1829MeslekGörüntüle
13LÂMÎ PAŞAd. 1816? - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HASAN ŞEFÎK, İstanbullud. 1857 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VAHDÎ, Mahmûd Vahdîd. 1806 - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendid. 1669-70 (?) - ö. 10 Temmuz 1735Madde AdıGörüntüle
17VEHBÎ, Abdülvahâb Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18VÂNÎ, Hacı Mustafa Vânîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle