MEHMED ATÂULLAH BEY, İstanbullu

(d. 1224/1809 - ö. 1267/1851)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1809 yılında İstanbul'da doğdu. Mısır kadısı Râşid Bey'in oğludur. Dedesi Halîl Hâmid Paşa-zâde Mehmed Ârif Bey'dir. Halîl Hâmid Paşa-zâde sanıyla tanındı. Medrese öğrenimi gördü. 1823'te tarik-i tedrise dahil oldu. Müderrislik yaptı. 1843 yılında Sofya mevleviyetine atandı. Mısır ve Mekke kadılıklarında bulundu. 1847'de İstanbul payesi aldı. Meclis-i Ma'ârif üyeliğine atandı. 1850'de Anadolu payesi aldı. 1851 yılında vefat etti.

Nazım ve nesirde herkesin beğendiği bir müellif idi. Şirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C.III. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1988). "Mehmed Ataullah Bey". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Her dil olmaz cilvegâh-ı şâhid-i esrâr-ı feyz

Degme bir goncaya düşmez jâle-i âsâr-ı feyz

Âşık olmazsa çeh-i zindân-ı iffetde mukîm

Yûsuf-âsâ olamaz şâyeste-i bâzâr-ı feyz

İtme İskender gibi âb-ı hayâtı cüst-cû

Neş'e-bahş-ı câvidândır sâgar-ı ser-şâr-ı feyz

Sûzen-i tevbîh-i mürşid zahm-dâr eylerse de

Rabt eder çâk-i dili elbet şu'â'-ı târ-ı feyz

Sen hemân sîrâb kıl eşk-i nedâmetle Atâ

Bâğ-ı âlemde verir nahl-ı hulûsun bâr-ı feyz

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 302)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Enver Ercand. 21 Ocak 1958 - ö. 22 Ocak 2018Doğum YeriGörüntüle
2F. Hande Topbaşd. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FÂZIL, Fâzıl Halil Deded. ? - ö. 1677-78Doğum YeriGörüntüle
4ÂGEHÎ, Muhammed Rızad. 1809 - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
5MİRÂTİ, Kalecikli Mirâti, Mehmedd. 1809? - ö. 1884?Doğum YılıGörüntüle
6SELMAN BABAd. 1809 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
7DÂVUD PAŞA, Bağdatlıd. ? - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
8İZZET, İzzet Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1846?-1851?Ölüm YılıGörüntüle
9SABRİ BABA, Çankırılıd. ? - ö. 1851Ölüm YılıGörüntüle
10ULVÎ, Derzî-zâde Mehmed Ulvî Çelebid. ? - ö. 1585MeslekGörüntüle
11RİF'ATÎ, Bâlî-zâde Abdullah Rif'atî Efendid. ? - ö. 1683-84MeslekGörüntüle
12TÛSÎ, Küçük Mustafa Çelebid. ? - ö. 10 Haziran 1596MeslekGörüntüle
13NAZÎF, Süleymân Nazîf Efendid. 6 Eylül 1788 - ö. 1832Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SA'ÎD, Sa'îd Efendid. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZAFER HANIMd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FEHMÎ, Süleymân Paşa-zâde İbrâhim Fehmî Beyd. ? - ö. 1853Madde AdıGörüntüle
17VEFÂYÎ/VEFÂ’Î, Cezerî-zâde Mahmûd Paşad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18BURHÂN, Müftî-zâde Mehmed Reşîd Burhân Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle