MEHMED, Mîrzâ Bey-zâde Mehmed Emin Efendi

(d. ?/? - ö. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kazvin’in Ebher kasabasında dünyaya geldi. Babası Şâh Tahmasb’ın veziri olan Mîrzâ Bey Sabıkî’dir. Soyu Şeyh Bahâü’d-din-i Sühreverdî’ye dayanır. Babası öldükten sonra Bağdat’a giden Mehmed Emin Efendi, burada İskender Paşa’nın lütuflarına mazhar oldu. Bu haberi işiten Şâh Zâl, ailesinin ve kendisinin mallarına el koydu. Bu yüzden Bağdat’tan ayrılan Mehmed Emin Efendi, Basra’ya gitti. Basra’dan bir gemiye binip Hindistan’a geçmeyi tasarlamış olsa da daha sonra bu fikrinden vazgeçip Şiraz, Horasan, Tebriz, Şirvan ve Şam’a gitti. Daha sonra İstanbul’a geldi. Burada Sultan Bayezid Vakfı’nın mütevellisi oldu. Kanûnî Sultan Süleyman döneminde vefat etti.

Kınalızâde’ye göre (Eyduran-Sungurhan 2009: 263) şiir ve inşâda başarılı idi. Türkçe ve Farsça bir hayli şiiri vardır. 

Kaynakça

Eyduran-Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. B. Tenkitli Metin. http:// ekitap. kulturturizm. gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0. [erişim tarihi: 03.07.2014].

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’ârâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. 4.C. İstanbul: Mihrân Matbaası.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 28.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Cefâ vü cevrüni bildüm ki yârün imtihânıdur

Dil ü câna anun her biri bir lutf-ı nihânıdur

 xxx

Figâr-ı sînemi tîg-i gamunla çâk iderüm

Tarîk-i ‘ışkda âhir vücûdı hâk iderüm

 Tenüm gubârı yolunda keder virürse eger

 Sirişk-i çeşmüm ile reh-güzârı pâk iderüm

 Gam-ı firâk u belâ-yı itâba mümkin sabr

 Rakîbe meyl idicek kendümi helâk iderüm

 Ham itme bâr-ı gamunla kemân gibi kaddüm

 Ki tîr-i âh ile eflâkı zahmnâk iderüm

xxx

Meger vâkıf ne-şud ez-derd-i cân-i bî-karâr-ı men

 Ki bî-dürdâne b’ügzeşt ez-berem imrûz yâr-ı men

 Ne-dârem bâ-kesî kârî ne er kes ber-dilem bârî

 Hemîn ışk u gam-ı ışk-ı tu bâşed kâr u bâr-ı men

Eyduran-Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. B. Tenkitli Metin. http://ekitap.kulturturizm. gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0. [erişim tarihi: 03.07.2014]. 264.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALÎLÎ-İ ACEMd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MEHMED, Mîrza Beyzâde Mehmed Emin Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HAKÎM, Şah Mehmedd. ? - ö. 1521Doğum YeriGörüntüle
4HALÎLÎ-İ ACEMd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
5MEHMED, Mîrza Beyzâde Mehmed Emin Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
6HAKÎM, Şah Mehmedd. ? - ö. 1521Ölüm YılıGörüntüle
7HALÎLÎ-İ ACEMd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
8MEHMED, Mîrza Beyzâde Mehmed Emin Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9HAKÎM, Şah Mehmedd. ? - ö. 1521MeslekGörüntüle
10HALÎLÎ-İ ACEMd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEHMED, Mîrza Beyzâde Mehmed Emin Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HAKÎM, Şah Mehmedd. ? - ö. 1521Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HALÎLÎ-İ ACEMd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14MEHMED, Mîrza Beyzâde Mehmed Emin Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HAKÎM, Şah Mehmedd. ? - ö. 1521Madde AdıGörüntüle