MEHMED, Nev'îzâde M. Bîdârî Efendi b. Atâullah Efendi

(d. ?/? - ö. 1659/1069)
dîvân şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Nev’î-zâde Mehmed Bîdârî Efendi, Atâullah Efendi’nin oğludur. Kaynaklarda doğum tarihi ve nerede doğduğu hakkında bilgi bulunmayan Nev’î-zâde Mehmed Bîdârî Efendi’nin ölüm tarihi ise 1069 / 1659 olarak zikredilmektedir (Kurnaz vd. 2001: 920). Asrın şairleri arasında ismi anılan Nev’î-zâde Mehmed Bîdârî Efendi’nin edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında da kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmanlı Müellifleri (I-II-III). Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr). İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.
İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş Şu’arâ. İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 920.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ NAGEHAN U. EKE
Yayın Tarihi: 08.04.2014

Eserlerinden Örnekler