MEHMED, Şehzâde Mehmed b. Kanunî S. Süleyman

(d. 927/1521 - ö. 950/1543)
divan şairi, şehzâde
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

927/1521 yılında İstanbul Beyazıt'taki eski sarayda dünyaya geldi. Kânûnî Sultân Süleymân’ın “Şehzâdeler güzîdesi Sultân Mehemmedüm” dediği oğludur. Annesi Hürrem Sultân’dır. Evliliği hakkında ayrıntılı bilgi olmayan Şehzâde Mehmed’in Hümâşâh adında bir kızı olduğu elimizdeki bilgiler arasındadır. Şehzâde Mehmed, Azmî Efendi ve Nevâli Efendi’den ders aldı. Kânûnî, oğlunun eğitimine önem vermiş ve iyi bir eğitim almasını sağlamıştır (Sungurhan 2009: 97, Uzunçarşılı 1954: 538).

Biyografik kaynaklarda Manisa sancağına gönderilen şehzâdenin burada çiçek hastalığına yakalanarak 950/1543 yılında vefat ettiği belirtilir. Ancak bazı araştırmacılar şehzâdenin ölümüne, Şehzâde Mustafâ’nın veliaht sancağından alınarak Şehzâde Mehmed’in atanmasını kaldıramamış olan Mahidevrân Sultân’ın sebep olduğunu belirtir. Şehzâde Mehmed’in cenazesi İstanbul’a getirilerek babası Kânûnî Sultân Süleymân tarafından yaptırılan Şehzâdebaşı Camiine defnedildi (Uzunçarşılı 1954: 379). Türbenin en baş tarafında Şehzâde Mehmed’in, orta tarafında kızı Hümâşâh Sultân’ın, en son tarafta ise küçük kardeşi Şehzâde Cihângîr’in mezarı bulunmaktadır.

Yerinde ve güzel söz söylemeye kabiliyeti olan Şehzâde Mehmed, manâlı ve ahenkli Türkçe şiirler yazdı. Sanata olan düşkünlüğüyle bilindi. Ayrıca II. Bâyezîn’in "Dâm-ı zülfünle başa daim belâ eksik değil/ Hışm-ı çeşminle dile her dem cefâ eksik değil" matlalı gazeline naziresi vardır (Uzunçarşılı 1954: 46).

Kaynakça

İsen, Mustafa (1994). Künhü’l-Ahbar’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa, A. F. Bilkan ve T. Işınsu Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri, Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).  Mehmet Nail TumanTuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutlar, Fatma Sabiha, Müjgân Çakır ve Hanife Koncu (2012). Mehmet Tevfik, Kâfile-i Şuara. İstanbul: Doğu Yay.

Öztuna, Yılmaz (2006). Kânûnî Sultân Süleymân. İstanbul: Babıali Kültür Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 16.12.2014]

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1954) Osmanlı Tarihi, XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar. Ankara: TTK Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 16.12.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Ol saçı Leylî umardum bana Mecnûnum diye

Gezmesün gelsün belâ tagında mahzûnum diye

 

Yolına cân virmege anunçün ikrâr eyledüm

Habs idüp çâh-ı zenehdânında medyûnum diye

 

Umarum şi’r-i güher-pâşum işitdükde nigâr

Kandedür gelsün berü ol dürr-i meknûnum diye

 

Dâl-i devlet ol bana yetmez mi bu dünyâda kim

Nâz ile ol çeşmi nergis bana meftûnum diye

 

Dil-ber oldur ey Mehemmed hışm idicek ‘âşıka

Boynuna bend eyledüm zülf-i hümâyûnum diye 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 16.12.2014]. 97, 98). 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHKAR, İsmâil Zühdî Beyd. ? - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
2Ebüzziya Tevfikd. 1849 - ö. 27 Ocak 1913Doğum YeriGörüntüle
3Serdar Rifatd. 8 Ocak 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4CEMÎLÎd. 1465-66 - ö. 1543-44Ölüm YılıGörüntüle
5ABDÜLAZİZ, Ümmü'l-Veled-zâded. ? - ö. 1543-1545/Ölüm YılıGörüntüle
6PERVÂNE, Derviş Pervâned. ? - ö. 1543Ölüm YılıGörüntüle
7AZMÎ, Pîr Mehmedd. ? - ö. 1582MeslekGörüntüle
8ABDURRAHMAN EFENDİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9CEM SULTÂNd. 3 Aralık 1459 - ö. 1495MeslekGörüntüle
10SOKULLU MEHMED PAŞAd. 1505 - ö. 12 Ekim 1579Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RAVZÎd. ? - ö. 1600\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ZÜHDÎ, Hasan Zühdî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RÂMİZ, Ahmed Râmiz Beyd. ? - ö. 1787-88Madde AdıGörüntüle
14SIDKÎ, Osman Efendid. ? - ö. 1822Madde AdıGörüntüle
15ATÂYÎ, Atâullah Ahmed Efendid. ? - ö. 5 Temmuz 1571Madde AdıGörüntüle