MENBA‘Î

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kaynaklarda yer almayan bu şairin varlığından Ispartalı Yâveri-zâde Kâbilî tarafından 16. yüzyılın son çeyreğiyle 17. yüzyılın ilk çeyreği arasında derlenmiş olan Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eş‘âr (Gürbüz 2012) adlı tematik matlalar mecmuasında yer alan yedi beyti sayesinde haberdar olmaktayız. Bir beytin başında yer alan “Menba‘î Çelebi Kâtib” (Gürbüz 2012: 59) ifadesinden onun kâtip olduğu anlaşılmaktadır. Hakkında başka bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Gürbüz, Mehmet (2012a). Kâbilî, Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eş‘âr (Poems to Sing for the Leading Beautiful Beloved) (Millet Library, Ali Emiri Manzum No. 744-745) Part I-II-III: Transcription of the Text. The Department of Near Eastern Languages and Civilizations. Harvard University.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 16.09.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Menba‘î

Agyâra yâr bûs-ı lebin râygân virür

Künc-i belâda âşık-ı dil-haste cân virür

(Gürbüz, Mehmet (2012). Kâbilî, Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eş‘âr (Poems to Sing for the Leading Beautiful Beloved) (Millet Library, Ali Emiri Manzum No. 744-745) Part II: Transcription of the Text. The Department of Near Eastern Languages and Civilizations. Harvard University. 192.)

Menba‘î Çelebi

Rakîb-i dûzahî-sûretle seyre gitse cânânum

Fetîl-i dâg-ı gamla âteş-i gayret yakar cânum

(Gürbüz, Mehmet (2012). Kâbilî, Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eş‘âr (Poems to Sing for the Leading Beautiful Beloved) (Millet Library, Ali Emiri Manzum No. 744-745) Part II: Transcription of the Text. The Department of Near Eastern Languages and Civilizations,.Harvard University. 204.)

Menba‘î

Rakîbi yâr ile görsem hemân ölür giderin

Ölümüm oldugıçün bakmayup karâr iderin

(Gürbüz, Mehmet (2012). Kâbilî, Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eş‘âr (Poems to Sing for the Leading Beautiful Beloved) (Millet Library, Ali Emiri Manzum No. 744-745) Part II: Transcription of the Text. The Department of Near Eastern Languages and Civilizations,.Harvard University. 208.)

Menba‘î Çelebi

Hânede ahşamlayup ol mâh-ı tâbân kalmadı

Hâtırum kalur didüm şol denlü bir ân kalmadı

(Gürbüz, Mehmet (2012). Kâbilî, Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eş‘âr (Poems to Sing for the Leading Beautiful Beloved) (Millet Library, Ali Emiri Manzum No. 744-745) Part II: Transcription of the Text. The Department of Near Eastern Languages and Civilizations. Harvard University. 329.)

Menba‘î

Âlemi kırdı geçürdi bî-emândur hancerün

Gûyiyâ dünyâda bir sâhib-kırândur hancerün

(Gürbüz, Mehmet (2012). Kâbilî, Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eş‘âr (Poems to Sing for the Leading Beautiful Beloved) (Millet Library, Ali Emiri Manzum No. 744-745) Part II: Transcription of the Text. The Department of Near Eastern Languages and Civilizations. Harvard University. 348.)

Menba‘î

Yüzi suyıyla turur tîg-i cefâ yanunda

Fitne sûretleri var hancer-i bürrânunda

(Gürbüz, Mehmet (2012). Kâbilî, Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eş‘âr (Poems to Sing for the Leading Beautiful Beloved) (Millet Library, Ali Emiri Manzum No. 744-745) Part II: Transcription of the Text. The Department of Near Eastern Languages and Civilizations. Harvard University. 358.)

Menba‘î Çelebi Kâtib

Hat-ı anber-şemîmün oldı câhil gözine perde

Tecellâ eylemez envâr-ı hüsnün degme nâ-merde

(Gürbüz, Mehmet (2012). Kâbilî, Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eş‘âr (Poems to Sing for the Leading Beautiful Beloved) (Millet Library, Ali Emiri Manzum No. 744-745) Part III: Transcription of the Text. The Department of Near Eastern Languages and Civilizations. Harvard University. 59.)