MES'ÛD

(d. 1780?/1195? - ö. 1873/1290)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kayserilidir. Çevresinde “Mes’ûd-ı Rahmet-âlûd” namıyla tanındı. Doğum tarihi bilinmemekle birlikte kendisi gibi şair olan ağabeyi Sâlim Efendi’nin doğumuna nispeten 1195/1780 tarihinde doğduğu anlaşılmaktadır (Güven 1999: 73). Hayatı hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. Râgıb Bey Mecmûa'sında şair hakkında verilen kısa malumata göre Kayseri müftüsü meşhur Hisarcıklızâde Mustafa Haşim Efendi’nin oğlu olup eğitimini tamamladıktan sonra birtakım devlet hizmetlerinde bulunmuş, edip ve övgüye değer bir kimsedir (Güven 1999: 73, Güven 2000: 90). Gavremzâde Şeyhî’nin Mecmûa’sında yer alan bir şiirinin başlığından ve sondaki tarihten şairin 1232/1816-17 senesinde Karahisar-ı Sâhib’in Sandıklı kazasında memuriyette bulunduğu anlaşılmaktadır. 1290/1873 yılında vefat etti. Hacıkılıç Camii civarında medfundur.

Mes’ûd’un bir Dîvân’ı bilinmiyorsa da özellikle yöresel şiir mecmualarında şiirleri mevcuttur. Bu şiirlerden 40’a yakını neşredilmiştir (Güven 1999: 73-128). Şairin Kayseri’deki muhtelif eserlerde bulunan kitâbelerdeki tarih manzumelerine bakılırsa döneminde Kayseri’de özellikle tarih düşürmesiyle tanındığı söylenebilir. Ayrıca Gavremzâde Şeyhî Mecmuası’nda bir miktar şiirinin Fuzûlî, Nedîm, Vehbî, Nazîm vs. gibi büyük şairler arasında yer aldığına göre çağdaşı yerel şairler arasında belli bir şöhreti olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

 

Akyurt, Yusuf. Kayseriyye Şehri ve Civarı. TTK Kütüphanesi. Y.610. 54.

Diriöz, Meserret, Haydar Ali Diriöz (hzl.). (1991). Ahmed Nazif, Kayseri Meşhurları (Kayseriyye Meşâhiri). Kayseri.

Gavremzâde Şeyhî. Mecmû’a. Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk Özel Kütüphanesi. Millî Kütüphane MFA (A) 4276.

Güven, Ahmet Emin (1999). Şair Hisarcıklızadeler. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay. Güven, Ahmet Emin (2000). Kayseri’de Mecmualar. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 

Palamutoğlu, Mehmet (hzl.) (1978). Ahmet Nazif, Kayseri Tarihi (Mir’ât-ı Kayseriyye). Kayseri: Kayseri Özel İdare Müdürlüğü ve Kayseri Belediyesi Birliği Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 03.01.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Beni mehcûr kıldı sifle çerh âhû-nigâhımdan

Tutuşsun sû-be-sû bâmı şerâr-ı dûd-ı âhımdan

Ne gerdûn-ı sitemgerden ne nâ-yâb-ı hüner-verden

Benim pesmânde-i keff olduğum baht-ı siyâhımdan

 

Şu denlü garka-i deryâ-yı ye’s oldum bu eyyâmda

Meded-reslik bana emr-i muhâl püşt-i penâhımdan

 

Yerim bir lâne-i ahzân u gamdır kim bu âlemde

Uçar her cânibe murgân-ı gam künc-i külâhımdan

 

Beni ger şüst u şû itmezse âb-ı mağfiret âyâ

Ne rütbe ehl-i haşr-âlûd olur çirk-i günâhımdan

 

Ben oldum sû-be-sû iklîm-i aşka şimdi fermân-rev

Hemân dûr itmesün Feyyâz-ı Mutlak böyle câhımdan

 

Nihâl-i hüşk-i mâ fi’l-bâl-i âmâlim yine Mes’ûd

Aceb mi sebzedâr olsa şu eşk-i bâmgâhımdan

Gavremzâde Şeyhî. Mecmû’a. Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk Özel Kütüphanesi. Millî Kütüphane MFA (A) 4276. 280.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÜLEYMANEGÎZÂDE/ SÜLEYMANBEGZÂDE, Dânişî Pîrî Çelebid. ? - ö. 1561Doğum YeriGörüntüle
2SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Doğum YeriGörüntüle
3CEYŞİ, Hacı Ahmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÜLEYMANEGÎZÂDE/ SÜLEYMANBEGZÂDE, Dânişî Pîrî Çelebid. ? - ö. 1561Doğum YılıGörüntüle
5SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Doğum YılıGörüntüle
6CEYŞİ, Hacı Ahmedd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÜLEYMANEGÎZÂDE/ SÜLEYMANBEGZÂDE, Dânişî Pîrî Çelebid. ? - ö. 1561Ölüm YılıGörüntüle
8SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Ölüm YılıGörüntüle
9CEYŞİ, Hacı Ahmedd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SÜLEYMANEGÎZÂDE/ SÜLEYMANBEGZÂDE, Dânişî Pîrî Çelebid. ? - ö. 1561MeslekGörüntüle
11SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935MeslekGörüntüle
12CEYŞİ, Hacı Ahmedd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SÜLEYMANEGÎZÂDE/ SÜLEYMANBEGZÂDE, Dânişî Pîrî Çelebid. ? - ö. 1561Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CEYŞİ, Hacı Ahmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÜLEYMANEGÎZÂDE/ SÜLEYMANBEGZÂDE, Dânişî Pîrî Çelebid. ? - ö. 1561Madde AdıGörüntüle
17SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Madde AdıGörüntüle
18CEYŞİ, Hacı Ahmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle