MEYLÎ, Ali Çelebi

(d. ?/? - ö. 1068/1657-58)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İsmi, Ali Çelebi'dir. İstanbul'da doğdu. Nâilî Efendi'nin terbiyesinde yetişti. Divan-ı Sultanî kâtipliği görevinde bulundu. 1068/1657-58'de vefat etti.

Estetik bilgisine sahip bir şair ve başarılı bir nâsir olmasının yanı sıra, hat sanatında da mahir olduğu kaynaklarda kayıtlıdır. (Çapan 2005: 537)

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım) Ankara: KB Kütüphaneler  Genel Müdürlüğü Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Vekayiü’l-Fuzalâ. Şakâyık-ı Nu'mâniye ve Zeyilleri. C.3. İstanbul: Çağrı Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.02.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dil giriftâr-ı ser-i zülf-i perîşânundur

Sîne mecrûh-ı gam-ı hançer-i müjgânundur

Beni pâ-beste eden zülf-i ham-ender-ham ki

Ârzû-yı heves-i va'de-i ihsânundur

Nazar it hâline Meylî gibi âzürde-dilün

Hayli demdür ki senün âşık-ı nâlânundur

(Abdülkadiroğlu Abdülkerim (hzl.)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eşâr. Ankara. AKM Yay. 395.)

Yâd-ı gamzenle gönül çâk-ı girîbân eyler

Neşve-i 'uşşâkun ile âlemi seyrân eyler

Reşk-i şemşîr-i nigâhun dilüm eyler sûzân

Sihr-i efsûn-ı müjen gönlümü hayrân eyler

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara. AKM Yay. 537.)

Yanılmaz şem'-i 'ışka ey gönül pervâneden sonra

Bilinmez zevk-i gam Mecnûn gibi dîvâneden sonra

Ser-i kûyunda yârün ey gönül izhâr-ı ışk itdün

Visâl ümmîdin eylersin bu cins efsâneden sonra

(Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 996.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Celâleddin Ezined. 1910 - ö. 6 Ocak 1972Doğum YeriGörüntüle
2İZZÎ, Reis-zâde Mehmed Emîn İzzî Efendid. ? - ö. 1766-67?Doğum YeriGörüntüle
3Hasan Fehmi Eged. 1902 - ö. 1978Doğum YeriGörüntüle
4Celâleddin Ezined. 1910 - ö. 6 Ocak 1972Doğum YılıGörüntüle
5İZZÎ, Reis-zâde Mehmed Emîn İzzî Efendid. ? - ö. 1766-67?Doğum YılıGörüntüle
6Hasan Fehmi Eged. 1902 - ö. 1978Doğum YılıGörüntüle
7Celâleddin Ezined. 1910 - ö. 6 Ocak 1972Ölüm YılıGörüntüle
8İZZÎ, Reis-zâde Mehmed Emîn İzzî Efendid. ? - ö. 1766-67?Ölüm YılıGörüntüle
9Hasan Fehmi Eged. 1902 - ö. 1978Ölüm YılıGörüntüle
10Celâleddin Ezined. 1910 - ö. 6 Ocak 1972MeslekGörüntüle
11İZZÎ, Reis-zâde Mehmed Emîn İzzî Efendid. ? - ö. 1766-67?MeslekGörüntüle
12Hasan Fehmi Eged. 1902 - ö. 1978MeslekGörüntüle
13Celâleddin Ezined. 1910 - ö. 6 Ocak 1972Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İZZÎ, Reis-zâde Mehmed Emîn İzzî Efendid. ? - ö. 1766-67?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hasan Fehmi Eged. 1902 - ö. 1978Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Celâleddin Ezined. 1910 - ö. 6 Ocak 1972Madde AdıGörüntüle
17İZZÎ, Reis-zâde Mehmed Emîn İzzî Efendid. ? - ö. 1766-67?Madde AdıGörüntüle
18Hasan Fehmi Eged. 1902 - ö. 1978Madde AdıGörüntüle