MEYLÎ, Kumsı-zâde

(d. ?/? - ö. 1611-1612 veya 1613/1020 veya 1021)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kayserilidir. Asıl adı Mustafa, lakabı Kumsızâde’dir. Gülşen-i Şuarâ müellifi Ahdî’nin “Dânişmend zümresinden ve bu devr hûşmendlerinden” dediğine göre adı geçen tezkirenin yazıldığı 971/1563 tarihinde 20 yaşlarında olmalıdır. Bu tahminle 1540’lı yılların başlarında doğduğu söylenebilir. Ahdî, şiire meyli olduğu için Meylî mahlasını seçtiğini söylemektedir. Hakkında en geniş bilgi bulabildiğimiz Beyânî Tezkiresi’ne göre Meylî, Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi’den mülâzım olduktan sonra önce kadılık, sonra Osman Paşa ile Şirvan’a giderek defterdarlık yaptı. Mirlivâlık görevinde bulundu, sonra tekrar kadılığa döndü. Bir müddet sonra Kayseri’ye gelerek fetvâ yetkisiyle müderrisliğe başlayan Meylî, mevleviyet ile Kayseri kadılığına talip oldu. 1020/1611/12 yılında Kayseri’de öldü. Diğer kaynakların aksine Nâil Tuman bir tarih mısraına istinaden şairin 1020 değil 1021’de vefat ettiğini bildirmektedir. Ahdî ve Beyânî tezkirelerinde halk arasında rağbet gören güzel şiirleri olduğu, özellikle de muhammes ve müseddeslerinin ilgi gördüğü belirtilmektedir.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

“Meylî” (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.6. İstanbul: Dergâh Yay. 323.

Riyâzî. Riyâzü’ş-Şu’arâ. Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail, No.314, v. 131a.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 09.09.2013

Eserlerinden Örnekler

 GAZEL 

 Kâkülünle çıkamaz başa şehâ sünbül-i ter

 Olımaz kâmet-i bâlâna berâber ar’ar

 Kıl kadar tolaşacak nesnesi yokdur ey dil

 Ne revâdur tolaşa mûy-ı miyânuna kemer

 *

 Senün gibi ne bir gül geldi gülzâr-ı letâfetde

 Benüm gibi ne bir bülbül gelür bâğ-ı letâfetde

 *

 Meded ey yâr meded katlüme kasd itme kim

 Ölmeden kaçmazın ammâ sana zahmetler olur

 Kim ki bir lahza karâr eylese kalmaz gam-nâk

 Gûşe-i mey-kede sâkî ne müferreh yer olur

(Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 67)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Menekşe Toprakd. 01 Ocak 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Uğur, Refikd. 08 Mart 1947 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Gürsel, Koratd. 07 Temmuz 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Menekşe Toprakd. 01 Ocak 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Uğur, Refikd. 08 Mart 1947 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Gürsel, Koratd. 07 Temmuz 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Menekşe Toprakd. 01 Ocak 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Uğur, Refikd. 08 Mart 1947 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Gürsel, Koratd. 07 Temmuz 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Menekşe Toprakd. 01 Ocak 1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Uğur, Refikd. 08 Mart 1947 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Gürsel, Koratd. 07 Temmuz 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Menekşe Toprakd. 01 Ocak 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Uğur, Refikd. 08 Mart 1947 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Gürsel, Koratd. 07 Temmuz 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Menekşe Toprakd. 01 Ocak 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Uğur, Refikd. 08 Mart 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Gürsel, Koratd. 07 Temmuz 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle