MÎÂDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan Mîâdî'nin varlığı Turgut Koca'nın Bektaşi Nefesleri ve Şairleri ve Sadettin Nüzhet Ergun’un Ondokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şair ve Nefesleri adlı eserlerindeki Mîâdî mahlaslı şiirinden tespit edilebilmektedir. Bu şiirler ışığında şairin tekke şairi olduğu anlaşılmaktadır.  

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Ondokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî- Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi ve Basımevi.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi ve Basımevi. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 11.02.2015
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Vâris-i ilm-i Nebi kâşif-i hem sırr-ı Ali
Vâkıf-ı nakş-ı tılsımâtı-ı hurûf-i ezel-î
Mâye-i fazll u kerem mefhar-ı aktâb ü velî
Rehber-i râh-ı necât ya’ni Hak’ın kudret eli
Hâzin-i genç-i ulûm nâib-i esrâr-ı Ali
Nâzır-ı levh ü kalemdir Hacı Bektaş-ı Velî
Server-i Rum u Acem’dir Hacı Bektaş-ı Velî

Evliyâ içre odur menbâ-i serçeşme-i Rûm
Emrine oldu muti’ şems ü kamer devr-i nücûm
Sırr-ı kudretle verilmiştir ana cümle ulûm
Kamu Rûm erleri kıldı ana teşrif-i kudüm
Bildiler bezm-i velâyette nedir tarz-ı rüsum
Nâzr-ı levh ü kalemdir Hacı Bektâş-ı Velî
Server-i Rum u Acem’dir Hacı Bektaş-ı Velî

 

Geldi çün Rum’a kerâmetlerin eyledi ızhâr
Söyledi sırr-ı Hüdâ’dan niçe dürlü esrâr
Emrine oldu kamu râm cemâd ü eşçâr
Saçtı ahbâbı kulûbuna çü necm-i envâr
Hamdülillâh dil ü candan ana kıldık ikrâr
Nâzr-ı levh ü kalemdir Hacı Bektâş-ı Velî
Server-i Rum u Acem’dir Hacı Bektaş-ı Velî

Mesned-i hükm-i velâyette kerem âna düşer
Derdmendâna kamû feyz ü himem âna düşer
Süfre-i nân-ı atâ bezl-i niâm âna düşer
Sohbet-i silsile-i zât-ı şiyem âna düşer
Arsayı aşk içre daim her kelam Ana düşer
Nâzr-ı levh ü kalemdir Hacı Bektâş-ı Velî
Server-i Rum u Acem’dir Hacı Bektaş-ı Velî

Dem-i gülbângi çeken merd-i vegayi oldur
Reh-i Hak mürşididir pîr-i bakayî oldur
Gam-ı aşk hastesine tıbb-ı şifâyî oldur
Şeb-i zulmette yanan şems-i ziyâyî oldur
Nur-ı hikmetle parıldar kutb-i velâyı oldur
 Nâzr-ı levh ü kalemdir Hacı Bektâş-ı Velî
Server-i Rum u Acem’dir Hacı Bektaş-ı Velî

Kurb-i izzetle olub vâris-i ilm-i Nebevî
Odur evlâdı Muhammed güher-i Mustafavî
Cebhesinde görünür âyet-i nûr-u Alevî
Heseneyn gayretine dolmuş idi gönlü evi
Cümlesinden ulu gördü anı Ahmed Yesevî
Nâzr-ı levh ü kalemdir Hacı Bektâş-ı Velî
Server-i Rum u Acem’dir Hacı Bektaş-ı Velî

Şeref-i Zeynel’abâ Bâkır u Ca’fer hakkı
Kâzım-ı Mûsi Rızâ nesl-i Peygamber hakkı
Şah Takî Şâh Nakî hem Şeh-i Asker hakkı
Mazhar-ı Fazl-ı Hudâ Mehdî-i server hakkı
Kulu Miâdî’ye ettiği keremler hakkı
Nâzr-ı levh ü kalemdir Hacı Bektâş-ı Velî
Server-i Rum u Acem’dir Hacı Bektaş-ı Velî 

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi ve Basımevi. 886.

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Ondokuzuncu Asırdan Beri Bektaşî- Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi ve Basımevi. 386-388.