MİDHAT, Nâmî Mahmûd Efendi

(d. 1848/1264 - ö. 1917/1333)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

23 Safer 1264/1848’de Harput’ta doğdu. Harput âlimlerinden Hafız Mehmed Nâcî Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini mahalle mektebinde yaptı, hafız oldu. Harput’ta İbrahim ve Süleyman Paşa Medreselerinde ders aldı. İstanbul’a gidip Hasan Ağa Darülhadisine kaydoldu. Müsbet ilimlerin yanında Arapça ve Farsça öğrendi, Fars edebiyatına vakıf oldu. 1875 yılında Eğin kazası Mal Müdürlüğüne tayin edilen Nâmî Mahmûd Mithat Efendi, bir yıl burada görev yaptı. Elazığ Milli Eğitim Meclisine fahri üye olarak atandı. Ergani sancağı muhasebesinde, Eğin Mal Müdürlüğünde, Elazığ Gelir Memurluğunda, Ergani Gelir Başkâtipliğinde, Malatya ve Adıyaman Gelir Memurluklarında, Elaziz Merkez Gelir Başkâtipliğinde, Mazgirt ve Çarsancak ilçeleri Mal Müdürlüklerinde, son olarak Elaziz Sultanisi Muhasebeciliğinde çalıştı. 1915 yılında emekliye ayrıldı. 1333/1917 yılında Elazığ’da vefat etti.

Siyasetle uğraşan, gözü pek, kararlı bir kişi olan Mithat Efendi’nin Arap ve Fars dillerine vukufiyeti şiir sahasında da başarılı olmasını sağlamıştır. Mithat Efendi, Arapça ve Farsçadan şiirler tercüme etmiş, farklı üsluplarla şiirler kaleme almıştır. Şiirlerinde Midhat mahlasını kullanan şairin mürettep bir Dîvân'ı bulunmamaktadır.

Kaynakça

Küçük, Sabahattin (1992) “19. Yüzyıl Fırat Havzası Divan Şairleri”. Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu (24-27 Ekim 1985). Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Onur, Naci (2013). Harputlu Divan Şairleri. Elazığ: Manas Yay.

Sunguroğlu, İshak (2013). Harput Yollarında. C.I. İstanbul: İşaret Yay.

Yapıcı, Süleyman (2013). Harput Bir Havza Kültürünün Manevi Hüviyeti, Âlim-Müellif ve Mutasavvıfları. C.I. Ankara: Sistem Ofset.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 25.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Görmedim ‘ayşında bu devrin devâm imkânını
Her yana atf eyledim enzârımın im’ânını

Geldi me’yûsiyyet âmâl-i fenâ-yı dehrden
Başına çalsın felek şimden gerü ihsânını

Ben humâr-ı ye’se düşdüm ba’demâ sâkî-i devr
Eylesin ser-mest sahbâ-yı emel rindânını

Sufra-yı nevmîdden aldım nasîbim ben felek
Gayra bast etsin sumât-ı iştihânın hânını

Rûh-ı Firdevse okurdu âferinler zâhidâ
Midhat’in gûş eyleseydi bu gibi ‘irfânını

Onur, Naci (2013). Harputlu Divan Şairleri. Elazığ: Manas Yay. 80.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SA'DÎ, Muallim Sa'dî Efendid. 1853 - ö. 1916Doğum YeriGörüntüle
2RİF'AT, Rif'at Deded. 1810? - ö. 1880?Doğum YeriGörüntüle
3NAÎMÎ, Ömerd. 1801-02 - ö. 1882Doğum YeriGörüntüle
4İSYANÎ, İsmail Elçioğlud. 1848 - ö. 1944Doğum YılıGörüntüle
5NÂCÎ, Müftî-zâde/Za'îm-zâde Nâcî Kâsım Efendid. 1848 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED CEMÂLEDDÎN EFENDİd. 1848 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
7İBİŞ, İbrahimd. 1858 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
8ALİ HAYDAR BEY, Çırpanlı-zâded. 1884 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
9BAHÂEDDÎN MEHMED, İstanbullud. 1845 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
10Yaşar Kemald. Ekim 1923 - ö. 28 Şubat 2015MeslekGörüntüle
11SELÂNİKÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1600 CivarıMeslekGörüntüle
12ŞEFKAT, Midillili Osman Efendizâde Ali Şefkat Efendid. ? - ö. 1773-74MeslekGörüntüle
13BAHRÎ, Edirnelid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KÜNHÎ, Abdürrahîmd. 1769 - ö. 1831Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NECÎB, Şeyh Necîb Ahmed Efendid. ? - ö. 1821Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FEYZÎ, Altıparmakzâde Feyzullah Feyzî Efendid. ? - ö. 1742-43Madde AdıGörüntüle
17İFFETÎ, Ebezâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62Madde AdıGörüntüle
18HÂMİDÎ, Ahmedî, Kutbüddîn Ahmed Câm Jendepild. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle