MİHRÎ EFENDİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mutasavvıf şairin doğum tarihi ve ailesi hakkında kaynaklarda bir bilgiye ulaşılamamıştır. Sicill-i Osmani (IV) ve Fatin Tezkiresi’nde belirtildiğine göre İzmir’den İstanbul’a gelip Üsküdar’da Hassa Meclisi kâtipleri arasına girmiştir. Tezkirede Mevlevi olduğu ve iyi ney çaldığı belirtilmiştir. Tamamlanmamış bir kasidesi Fatin Tezkiresi’nde kayıtlıdır. "Nâzım-ı mûmâ-ileyh Mihrî Efendi medîne-i İzmir’de çehre-nümâ-yı âlem-i şühûd olup tarikat-ı Mevleviyyeye duhul ile bin iki yüz elli beş tarihlerinde Dersaâdet’e bi’l-muvâsala muahharen Üsküdar’da vâki hassa meclisi ketebesi silkine ilhâk olunmuştur." Fatin Tezkiresi'nde yer alan bu ifadeden yola çıkarak H.1255 (M.1839) yılında İstanbul'a gittiği bilindiğinden, Mihrî Efendi'nin yaşadığı dönemi 19. yüzyıl olarak belirlemek mümkündür. Abdülmecid devrinin sonlarında vefat ettiği bilinmektedir. 

 

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (2009). Fatin Tezkiresi (Hatimeta’l-Eşar). Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 21.12.2014].

"Mihri Efendi" (1990). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 33.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EBRU KİPAY
Yayın Tarihi: 26.01.2015
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kaside

Harfi'n-Nun Kaside-i Nâ-Tamam

Şehen-şâh-ıkadirden hazret-i Abdulmecîd Hânı

Hudâ mazhar buyurdu her husûsda şâh-ıdeverânı

 

Hudâvend mu‘azam kutb-ıalem-i gavs-ıaynî dem

Medâr-ırâhat-ıberrîn u bahreyn Fâtih-i Sâni

 

Nice şehzâdegânla âlemi İhyâ idüp Mevlâ

İki şehzâdesin birden Hıtân’a oldu i‘lânı

 

Uzatma Nâilâ tûl u dırâz elfâzıkasr eyle

Duâya başla kim buldu kasîde hadd u pâyânı

 

Kemâl-ıpîr idüp Allah seni taht-ıhilâfetde

Cihân durdukça tûr eyle Hitan şehzâdegânânı

 

Çiftçi, Ömer (2009). Fatin Tezkiresi (Hatimeta’l-Eşar). Kültür Bakanlığı Yay. 385.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Arslan Saymand. 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Raif Nezihi Atakuld. ? - ö. 2 Temmuz 1940Doğum YeriGörüntüle
3Raşel Rakalla Asald. 02 Haziran 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Arslan Saymand. 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Raif Nezihi Atakuld. ? - ö. 2 Temmuz 1940Doğum YılıGörüntüle
6Raşel Rakalla Asald. 02 Haziran 1949 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Arslan Saymand. 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Raif Nezihi Atakuld. ? - ö. 2 Temmuz 1940Ölüm YılıGörüntüle
9Raşel Rakalla Asald. 02 Haziran 1949 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Arslan Saymand. 1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Raif Nezihi Atakuld. ? - ö. 2 Temmuz 1940MeslekGörüntüle
12Raşel Rakalla Asald. 02 Haziran 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Arslan Saymand. 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Raif Nezihi Atakuld. ? - ö. 2 Temmuz 1940Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Raşel Rakalla Asald. 02 Haziran 1949 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Arslan Saymand. 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Raif Nezihi Atakuld. ? - ö. 2 Temmuz 1940Madde AdıGörüntüle
18Raşel Rakalla Asald. 02 Haziran 1949 - ö. ?Madde AdıGörüntüle