MU'AMMER PAŞA, İstanbullu

(d. 1227/1812 - ö. 1268/1853 ds.)
divan şairi, devlet adamı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1227/1812 yılında İstanbul'da doğan Mu'ammer Paşa'nın asıl adı Mehmed Mu'ammer'dir. Sofya muhafızı ve rikâb-ı hümâyun kaymakamı Erzurumlu Mehmed Rüşdî Paşa'nın oğludur. 10 yaşlarındayken 1822 tarihinde Enderun'a girdi. Enderun'da yetişti. 1831 yılında binbaşılık rütbesiyle Asâkir-i Muntazama-i Şâhâne'ye dâhil oldu. Dirayet ve liyakatından dolayı birkaç sene sonra miralaylık ve sırasıyla livalık rütbelerini aldıktan sonra 1847 senesinde feriklik rütbesi verilerek Anadolu Ordu-yı Hümâyûn'una Re'îs-i Erkân olarak atandı. Bu arada bir süre de ordu kaymakamlığı yaptı. Aynı sene Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî üyesi oldu. 1853 yılında Re'îsü'r-Rü'esâ makamına getirildi. Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1853'ten sonraki bir tarihte vefat ettiği tahmin edilmektedir.

Edebî yönü hakkında Fatîn şu değerlendirmeyi yapıyor: "Nazm ve inşâda kudret ve mikneti nümâyân bir şâ'ir-i nüktedân olup cerbeze ve dirâyeti teslîm-kerde-i erbâb-ı ilm ü irfândır" (1271: 278). Şiirlerine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 377, 378.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Muammer Mehmed Paşa". C. VI. İstanbul: Dergah Yay. 408.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 12.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gün yüzün sevdâsı etdi bî-karâr-ı intizâr

Subha dek oldum bu şeb encüm-şümâr-ı intizâr

 

Âh-ı serdim eşk-i çeşmim intifâ-bahş olmadı

Oldu gitdikçe füzûn-ter dilde nâr-ı intizâr

 

La'l olur gerçi makâm-ı sabrda seng-i siyeh

Hûn eder ammâ derûnu hâr-hâr-ı intizâr

 

Hâl-i mâzîden kıyâs et neş'e-i müstakbeli

Zevkine değmez bu âlemde humâr-ı intizâr

 

Kıl te'ennî hırs ile etme meges gibi şitâb

Ankebût-âsâ da olma vakf-ı târ-ı intizâr

 

Ayn-ı âlâm olduğun âmâlin aslın fehm eden

Kalbini teşvîş ile etmez medâr-ı intizâr

 

Bîm-i hecr ümmîd-i vasl eyler tekâbül dâ'imâ

Böyledir âmed-şüd-i leyl ü nehâr-ı intizâr

 

Tesliyet-bahş ol dile el-leyletü hublâ ile

Olmaya begsüste habl-i ıstıbâr-ı intizâr

 

Olmak istersen Mu'ammer hâtır-ı âzâd ile

Çekme her bir kâm içün her bâr bâr-ı intizâr

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 377.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmet Halit Bayrıd. 8 Şubat 1896 - ö. 27 Ekim 1958Doğum YeriGörüntüle
2NÂZİKÎ, İstanbulî Mehmed Nâzikî Efendid. ? - ö. 1623Doğum YeriGörüntüle
3SÂBIK/ÂRİF, Kurşuncubaşı-zâde Koyunyemez Mehmed Ârif Ağad. 1769-70 - ö. 1819Doğum YeriGörüntüle
4İSMÂİL PAŞA, İzmirlid. 1812 - ö. 1871Doğum YılıGörüntüle
5RÂŞİD, İbrahim Râşidd. 1812 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
6SÂ'İB, Ahmed Sâ'ib Efendi, Acem Bahâr Efendi-zâded. 1812 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
7SIRRÎ, Kırklarelilid. ? - ö. 1853 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8MAHVÎ, Tebrizli Hasand. 1822 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
9SELÂMÎ, Kara Müftî-zâde Abdusselâm Selâmî Efendid. ? - ö. 1853-54\'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
10İoan Peyoglud. 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
11TAHSÎN, Hoca Tahsîn Efendid. 1813 - ö. 1881MeslekGörüntüle
12GÂLİB, Mehmed Sa'îd Paşad. 1763 - ö. 1829MeslekGörüntüle
13TAL'AT, Tekirdağlıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SERVET, Fatma Servet Hanımd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RIZÂYÎ, Mehmedd. 1823 - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DÂNİŞÎ, Mustafa Dânişî Efendid. ? - ö. 1617Madde AdıGörüntüle
17MUHLİS, Mustafa Muhlis Efendid. ? - ö. 1772-73Madde AdıGörüntüle
18FEHÎM-İ KADÎMd. 1627 - ö. 1647Madde AdıGörüntüle