MU'AMMER PAŞA, İstanbullu

(d. 1812/1227 - ö. 1853 ds./1268)
divan şairi, devlet adamı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1227/1812 yılında İstanbul'da doğan Mu'ammer Paşa'nın asıl adı Mehmed Mu'ammer'dir. Sofya muhafızı ve rikâb-ı hümâyun kaymakamı Erzurumlu Mehmed Rüşdî Paşa'nın oğludur. 10 yaşlarındayken 1822 tarihinde Enderun'a girdi. Enderun'da yetişti. 1831 yılında binbaşılık rütbesiyle Asâkir-i Muntazama-i Şâhâne'ye dâhil oldu. Dirayet ve liyakatından dolayı birkaç sene sonra miralaylık ve sırasıyla livalık rütbelerini aldıktan sonra 1847 senesinde feriklik rütbesi verilerek Anadolu Ordu-yı Hümâyûn'una Re'îs-i Erkân olarak atandı. Bu arada bir süre de ordu kaymakamlığı yaptı. Aynı sene Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî üyesi oldu. 1853 yılında Re'îsü'r-Rü'esâ makamına getirildi. Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1853'ten sonraki bir tarihte vefat ettiği tahmin edilmektedir.

Edebî yönü hakkında Fatîn şu değerlendirmeyi yapıyor: "Nazm ve inşâda kudret ve mikneti nümâyân bir şâ'ir-i nüktedân olup cerbeze ve dirâyeti teslîm-kerde-i erbâb-ı ilm ü irfândır" (1271: 278). Şiirlerine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 377, 378.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Muammer Mehmed Paşa". C. VI. İstanbul: Dergah Yay. 408.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 12.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gün yüzün sevdâsı etdi bî-karâr-ı intizâr

Subha dek oldum bu şeb encüm-şümâr-ı intizâr

Âh-ı serdim eşk-i çeşmim intifâ-bahş olmadı

Oldu gitdikçe füzûn-ter dilde nâr-ı intizâr

La'l olur gerçi makâm-ı sabrda seng-i siyeh

Hûn eder ammâ derûnu hâr-hâr-ı intizâr

Hâl-i mâzîden kıyâs et neş'e-i müstakbeli

Zevkine değmez bu âlemde humâr-ı intizâr

Kıl te'ennî hırs ile etme meges gibi şitâb

Ankebût-âsâ da olma vakf-ı târ-ı intizâr

Ayn-ı âlâm olduğun âmâlin aslın fehm eden

Kalbini teşvîş ile etmez medâr-ı intizâr

Bîm-i hecr ümmîd-i vasl eyler tekâbül dâ'imâ

Böyledir âmed-şüd-i leyl ü nehâr-ı intizâr

Tesliyet-bahş ol dile el-leyletü hublâ ile

Olmaya begsüste habl-i ıstıbâr-ı intizâr

Olmak istersen Mu'ammer hâtır-ı âzâd ile

Çekme her bir kâm içün her bâr bâr-ı intizâr

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 377.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂNÎ, Şânî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Erozan, Celal Sahird. 29 Eylül 1883 - ö. 16 Kasım 1935Doğum YeriGörüntüle
3küçük İskenderd. 28 Mayıs 1964 - ö. 3 Temmuz 2019Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, İbrahim Râşidd. 1812 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
5FEHMÎ, Mustafâ Mazlûm Fehmî Paşad. 1812 - ö. 1861Doğum YılıGörüntüle
6MUHİB, Diyarbakırlıd. 1812 - ö. 1842Doğum YılıGörüntüle
7NAKŞÎ, Şeyh Nakşî Mustafa Dede Efendid. ? - ö. 1853-54Ölüm YılıGörüntüle
8ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
9SÂ’Î, Tebrizlid. 1803 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmet Vefik Paşad. 1818 - ö. 1 Nisan 1891MeslekGörüntüle
11HAKKI BEY, Yek-çeşm, Üsküdarlıd. 1823 - ö. 1895MeslekGörüntüle
12Necdet Ökmend. 1924 - ö. 17 Mayıs 1995MeslekGörüntüle
13FÂ'İZ, Mehmed Fâ'iz Efendid. 1823 - ö. 1845Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İSMETd. ? - ö. 18 Ağustos 1888’de hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15YÜSRÎ, Hamamcı-zâde İsmâil Ağad. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂLİSÎ, Hocazade Çelebid. ? - ö. 1543-44Madde AdıGörüntüle
17AVAZ, Avaz Otard. 1884 - ö. 1919Madde AdıGörüntüle
18HULÛS, Enfî/Burnaz Hasan Ağad. 1670-71 (?) - ö. 1728-29Madde AdıGörüntüle