MÜDÂMÎ, Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, sipahi, beytü’lmal emini, müderris, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Gelibolu’da doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Sipahi zümresinden olan şair Kara Memi Çelebi sanıyla tanındı. Sarı Ali Çelebi’nin kardeşidir. Ömrünün son zamanlarında İstanbul’da beytü’lmal eminliği yaptı (İpekten 1988: 307). Âşık Çelebi’ye göre şair, Müftü Ali Çelebi’nin oğlu Molla Çelebi’den mülazım oldu. Daha sonra Molla Çelebi’nin kendi medresesinde müderris olup ardından kadılık görevini icra etti (Kılıç 2010: 796). Müdâmî, III. Murad devri (1574-1595) ortalarında vefat etti.

Âşık Çelebi’ye göre Müdâmî, Muhammediyye yazarı Yazıcızâde’nin akrabasıdır. Gelibolulu Âlî ise bu bilginin doğru olmadığını savunup Müdâmî’nin evi Yazıcızâde’nin mezarına yakın olduğu için Âşık Çelebi’nin bu hataya düştüğünü belirtmektedir (İsen 1994: 273).

Kaynaklar Müdâmî’nin ilim ve irfan, letafet ve zerafet sahibi, nazik yaratılışlı bir zat olduğunu belirtir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: Kültür Bak. Yay. E-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 05.03.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.03.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. C. 4. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 08.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Kûh-ı gam çeşmesidür çeşm-i güher-pâş degül

Satr-ı târîhdür üstinde anun kaş degül (Sungurhan 2009: 274)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TERÂŞÎ, Cerrah-zâde Mehmed Terâşî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SEYFÎ, Seyfî Çelebid. ? - ö. 971/1563’ten önceDoğum YeriGörüntüle
3ZÂTÎ, Süleymân Efendid. 1684 - ö. 1761Doğum YeriGörüntüle
4TERÂŞÎ, Cerrah-zâde Mehmed Terâşî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SEYFÎ, Seyfî Çelebid. ? - ö. 971/1563’ten önceDoğum YılıGörüntüle
6ZÂTÎ, Süleymân Efendid. 1684 - ö. 1761Doğum YılıGörüntüle
7TERÂŞÎ, Cerrah-zâde Mehmed Terâşî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SEYFÎ, Seyfî Çelebid. ? - ö. 971/1563’ten önceÖlüm YılıGörüntüle
9ZÂTÎ, Süleymân Efendid. 1684 - ö. 1761Ölüm YılıGörüntüle
10TERÂŞÎ, Cerrah-zâde Mehmed Terâşî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SEYFÎ, Seyfî Çelebid. ? - ö. 971/1563’ten önceMeslekGörüntüle
12ZÂTÎ, Süleymân Efendid. 1684 - ö. 1761MeslekGörüntüle
13TERÂŞÎ, Cerrah-zâde Mehmed Terâşî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEYFÎ, Seyfî Çelebid. ? - ö. 971/1563’ten önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZÂTÎ, Süleymân Efendid. 1684 - ö. 1761Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TERÂŞÎ, Cerrah-zâde Mehmed Terâşî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SEYFÎ, Seyfî Çelebid. ? - ö. 971/1563’ten önceMadde AdıGörüntüle
18ZÂTÎ, Süleymân Efendid. 1684 - ö. 1761Madde AdıGörüntüle