MUHLİS ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda Muhlis’in hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Pervane b. Abdullah’ın 16. yüzyılda derlemiş olduğu Pervâne Bey Mecmûası’nda, “Nazîre-i Muhlis Çelebi” ibaresiyle Çâkerî (öl. 1495’ten sonra)’ye nazire olan Muhlis’e ait bir gazel kayıtlıdır (Gıynaş 2014: 183). Bu gazelin, hem 15. yüzyıl şairlerinden Çâkerî’nin gazeline nazire olması hem de Pervâne Bey Mecmûası’nın 16. yüzyılda derlenmiş olmasından hareketle Muhlis’i, 15. veya 16. yüzyıl şairlerinden kabul etmek mümkündür.

Kaynakça

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 1. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 28.02.2015

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Merhabâ ey hâk-i pây-i dil-rüba

Gözümüz basup safâ geldüñ safâ

Sen melek-sîmâyı ben üftâdeye

Yerde virdi gökde isterken Hudâ

Eşk-i çeşmüm bahre dönmişdür benüm

Olalı sen dürr-i pâke âşinâ

Kamunuz içmekde sahhâ çeşmüñe

Hasta dillerde selâm olsun baña

Baña kim ‘âşık geçermiş dir-isen

Bende-i Muhlis muhibb-i bî-riyâ

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 1. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 183.