MUHLİS, Koca Halil Beyzâde Halil Muhlis Bey

(d. ?/? - ö. 1756-57/1170)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Halil Muhlis’tir. Koca Halil Beyzâde Moralı Abdi Bey’in oğlu olduğundan Koca Halil Beyzâde Halil Muhlis Bey olarak tanındı. Dergâh-ı âlî kapıcıbaşılığı yaptı. 1170/1756-57 yılında vefat etti. Vefat tarihi Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 1099)’de 1171/1757-58 olarak gösterilmektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fatîn Tezkiresi (1271: 369)’nde bir gazeli yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1099.

Cunbur, Müjgân (2006). “Muhlis”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 414.

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 369.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay.  937.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Muhlis Halil Bey”.C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 431. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.06.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Râz-ı aşkı söyleme âlem hevâdan nem kapar

Pek dakîk olmuş cihânâsâ begim dirhem kapar

Lu‘bile ta‘lîk-i vakt eyler visâli bezmini

Lîk haste âşıkın nakdini pek muhkem kapar

Şâhid-i gül olmaga ol gonce-i nâz getiren

Gülsitân-ı bezmgehde bûse-i gül-fem kapar

Dil-rübâlar iltifât etmez muhibb-i sâdıka

Ol metâ‘-ı bî-bahâdır anı hep âlem kapar

Muhlisâ terk-i mecâz et rütbe-i tahkîke er

Kim bilirsin pîrine mahrem olan mahrem kapar

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 369).