MUHLİS, Mustafa Muhlis Efendi

(d. ?/? - ö. 1772-73/1186)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Nevşehir’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Mustafa Muhlis Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Mısır’da kadılık yaptı. 1186/1772-73 yılında vefat etti. Vefatına Silahdârzâde (vr. 40a) “Fevti târîhin dedim nâsa anın / Mustafâ Muhlis Efendi göçdi vâh 1186” beyti ile tarih düşürdü.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Şefkat (Kılıç yty.: 134-135) ve Silahdârzâde (vr. 40a) tezkirelerinde Mısır kadılarından Hamdî Efendi tarafından bir gazelinin müstezada dönüştürüldüğü bilgisi bulunmaktadır. Bu müstezad, Muhlis’in şiirine örnek olarak verilmiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1099.

Cunbur, Müjgân (2006). “Muhlis”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 414.

Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 28.05.2014]. 134-135.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 938.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 388b.

Silahdarzâde Mehmed Emin. Tezkire-i Şuara. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. T 2557. vr. 40a.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Muhlis Mustafa Efendi”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 31.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i Müstezâd

Hatt-ı ruh-ı zîbâsı güzeldir güle nisbet

Nev-hatdır o gül-rû

La‘l-i lebi mînâya mahaldir müle nisbet

Çok su götürür bu 

Âlem sana meftûn iken ey husrev-i hûbân

Mümkin degil aslâ

Vuslat [a begüm] tûl-i emeldir kula nisbet

Ey şâh-ı cefâ-cû

Redd olsa n’ola kâkül-i pür-çîn-i girih-gîr

Hîç bendi açılmaz

Bir tille-i zerrîne beldir tele nisbet

Bir kıl ile baglu

Üftâde-i bahr-ı elemin keştî-i diller

Düşdü dümen almaz

Aç bâd-ı hevâ yelkeni yeldir yele nisbet

Çık engine dogru

Var âkife arz-ı hüner et iste nazîre

Teklîfe ne hâcet

Muhlis gazelin darb-ı meseldir ele nisbet

Ey şâ‘ir-i pür-gû

Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 28.05.2014]. 134-135.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİ BAKİ, Ali Baki Güld. 1897 - ö. 24.12.1956Doğum YeriGörüntüle
2Ergin, Özgend. 26 Mayıs 1947 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Durucan, Muhsind. 23 Nisan 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ALİ BAKİ, Ali Baki Güld. 1897 - ö. 24.12.1956Doğum YılıGörüntüle
5Ergin, Özgend. 26 Mayıs 1947 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Durucan, Muhsind. 23 Nisan 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ALİ BAKİ, Ali Baki Güld. 1897 - ö. 24.12.1956Ölüm YılıGörüntüle
8Ergin, Özgend. 26 Mayıs 1947 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Durucan, Muhsind. 23 Nisan 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ALİ BAKİ, Ali Baki Güld. 1897 - ö. 24.12.1956MeslekGörüntüle
11Ergin, Özgend. 26 Mayıs 1947 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Durucan, Muhsind. 23 Nisan 1948 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ALİ BAKİ, Ali Baki Güld. 1897 - ö. 24.12.1956Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ergin, Özgend. 26 Mayıs 1947 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Durucan, Muhsind. 23 Nisan 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ALİ BAKİ, Ali Baki Güld. 1897 - ö. 24.12.1956Madde AdıGörüntüle
17Ergin, Özgend. 26 Mayıs 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Durucan, Muhsind. 23 Nisan 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle