MUHLİS, Sâkıb Dedezâde Mehmed Muhlis Dede

(d. ?/? - ö. 1712-13/1124)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sâkıb Dedezâde Mehmed Muhlis Dede. Asıl adı Muhammet'tir. Sefine-i Mevleviyye yazarı Mustafa Sakıb Dede'nin oğludur.

1124/1712-13 yılında genç yaşta vebadan vefat etti.

Eserlerinden örnek olarak verilen gazel, aynı zamanda vefatı tarihine kendisinin yazdığı manzumedir. Bu manzume, kendi Mecmua-i Eş'ârı'nda yer almaktadır.

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semahâne-i Edeb (Naşiri : Rifat): İstanbul: Alem Matbaaası. 224.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay. 482-483.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 937

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 17.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Rûzgâr-ı zûrkârun seyr iden hengâmesin

K’âteş-i hicrân saldı külbe-i ahzânuma

Görmeden gülzâr-ı ‘ömrin rûy-ı handân-ı gülin

Hâk-pâş-ı gûr oldı dîde-i hicrânuma

Gonce-i 'ayş-ı şebâbum eyleyüp âfet-zede

Tutmadı gûş-ı kerem zâr-ı hezâr-ı cânuma

Âşiyânum târmâr-ı sadme-i merg eyleyüp

Girdi âhir ol siyeh-kâse benüm de kanuma

Ben güzer kıldum hele ol berzahı cândan geçüp

'İbret olsun lîk ahvâlüm kalan ihvânuma

Yâd idüp dâ’im du‘â-yı hayr ile muhlislerin

Kalmasunlar râh-ı hizmetde olan noksânuma

Didi cân ber-lebüm târîh-i hâl-i nez‘ini

Ser-i bagrum savb-ı dîdârum vedâ‘ yârânuma

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay. 482-483