MUHTÂR, Ahmed Muhtar Efendi, Molla Bey

(d. 1807/1222 - ö. 1882/1300)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1222/1807 yılında doğdu. Asıl adı Ahmed Muhtâr Efendi olup Molla Bey sanıyla tanındı. Koca Yûsuf Paşa-zâde Mahmûd Bey'in oğludur. Validesinin pederi Hacı Selîm Ağa-zâde Nazîf Efendi'dir. 1826 yılında Dîvân-ı Hümâyûn kalemine girip 1830 yılında Takvîm-i Vekâyi musahhihi oldu. 1856 yılının başında Selânik Mollası oldu, aynı yılın sonunda Mekke-i Mükerreme payesini aldı. 1861'de İstanbul payesini aldı, 1865 yılında İstanbul kadısı oldu, müteakiben Anadolu payesini aldı. 1868 yılında Anadolu kazaskeri oldu, bir müddet sonra azledildi ve yedi ay kadar Meclis-i Tedkîkât üyesi olup 1870'te istifa etti. 1871 yılında şeyhülislam oldu ve bu görevine Evkâf-ı Hümâyûn İdâre Ciheti Nezâreti eklendi. 1872 yılında bu görevinden ayrıldı. 1878 yılında ikinci defa şeyhülislam olup aynı yılın sonlarında görevinden ayrıldı. 1882 yılında İstanbul'da vefat etti. Celvetiyye tarikatından olduğu için Üsküdar'da İnâdiye Tekkesi hazîresine defnedildi. Ali Ferruh Bey vefatına şu ta'miyeli tarihi söylemiştir: "Ferruhâ geldi dü-çeşmimden sirişk-i gam didim/Rûhını teslîm kıldı Monla Beg ma'bûdına".

Âlim, edip, şair idi, güzel konuşurdu. Güzel yemekler pişirmede usta idi. Büyük oğlu âmedî hulefasından Ali Haydar ve küçük oğlu sudûrdan Hâşim Bey'dir.

Kaynakça

İlmiye Sâlnâmesi (1334). İstanbul. 602.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 11.06.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RE'FET PAŞA, Süleyman Re'fet, İstanbullud. 1807 - ö. 1865Doğum YılıGörüntüle
2HEMDEM, Mehmed Sa'îd Hemdem Çelebi Efendid. 1807 - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
3ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847'den sonraDoğum YılıGörüntüle
4ZEVKÎ/CELÂL, Recâ‘î-zâde Mehmed Celâl Beyd. 1838 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
5NAÎMÎ, Ömerd. 1801-02 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
6SA'DÎ, Hâfız Ahmed Sa'dî, Havran-Edremitlid. ? - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
7PÎRÎZÂDE, Mehmed Sâhib Efendid. 1674 - ö. 1749MeslekGörüntüle
8İŞRAK, Seyyid Fettahd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9ES'AD, Hâcezâded. 14 Haziran 1570 - ö. 1625MeslekGörüntüle
10RİF'AT, Ahmed Rif'at, Kânî Paşa-zâded. 1844 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÜSNÎ, Hasan Hüsnî Efendid. ? - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SÛZÎd. 1765 - ö. 1830Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RAKSÎ, Süheylîzâde Raksî Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14FİKRÎ, Mâşî-zâde Dervîşd. ? - ö. 1575Madde AdıGörüntüle
15AHMEDd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle