MUKBİL

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Biyografik kaynaklarda bu mahlası taşıyan herhangi bir şair bulunmamaktadır. Ancak Ömer b. Mezîd’in Mecmû’atü’n-Nezâ’ir’inde 3, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde 1 şiiri vardır. Ömer b. Mezîd’in 1512 yılında derlenen mecmuasında şiirlerinin bulunmasına nazaran 15. yüzyıl şairlerinden olduğu tahmin edilmektedir.

Kaynakça

Canpolat, Mustafa (hzl.) (1982). Ömer b. Mezîd, Mecmû’atü’n-Nezâir. Ankara: TDK Yay.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 21.07.2013].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 20.09.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Resm kılmaz sun’-ı Hak’dur nakşunı nakkâşlar

Kudreti eltâf[ı]dur bu vasfa göz ü kaşlar

El çeküp âlem ma’âşından etegün dutmışam

Terk kılmak ayaguna vâcib oldı başlar

Çün hayâl-i kâmetün dil ravzasında seyr ider

Gâyet olmasun ebed kim dökmeye göz yaşlar

Cân u dilden işigün itdüm vesâde gam degül

Müdde’îler ta’ne taşıyla beni ger taşlar

Baglamışam bilümi virdüm rızâyı râzıyam

Yüzümi cârûb iderse yoluna ferrâşlar

Âkılâne âşıka bend itmenüz yokdur sebât

Virmenüz bana nasîhat dutmazam kardaşlar

Mukbil’ün hüsn-i cemâlünden ümîdi dünyede

Bu murâd ile anun maksûdına şâbâşlar

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 21.07.2013]. 663.