MÜNÎF, Seyyid Vehbîzâde Münîf Efendi

(d. ?/? - ö. Mart-Nisan 1740/Muharrem 1153)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Münîf’tir. Şair Seyyid Vehbî’nin oğlu olduğundan Seyyid Vehbîzâde Münîf Efendi olarak tanındı. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 1215) ile Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986: 470)’nde Keçecizâde olarak geçmektedir. Babasından ve devrin âlimlerinden öğrenim gördü. 13 Recep 1146/20 Aralık 1733’te Hubyar Câmiindeki Kâtip Mustafa dersliğinde müderrisliğe başladı. 17 Cemâziyelâhır 1149/23 Ekim 1736’da Fatıma Hanım Medresesi müderrisliğine atandı. Babasının vefat etmesi üzerine çok üzüldü. Bu sıkıntılı günleri Rumeli’de Karinabad ve benzeri yerlerde niyabetle geçirdi. 17 Zilhicce 1151/28 Mart 1739’da Mukabele-i Süvari Medresesi’ne atanmakla müderrisliğe geri döndü. Râmiz (Erdem 1994: 269)’e göre Muharrem 1153/Mart-Nisan 1740’ta naib olarak Kahire’ye gitmek üzereyken, Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 1215)’ye göre de Mısır’da Münif kadısı iken vefat etti.

Râmiz (Erdem 1994: 270), neşeli ve tatlı sözlü bir şair olduğunu ve şiirlerinin kaybolduğunu belirttikten sonra Hekimbaşızâde Ali Paşa’nın yaptırdığı bir çeşme için düşürdüğü tarih beytini şiirine örnek olarak vermiştir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1215.

Cunbur, Müjgân (2006). “Münif”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 469.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 269-270.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 985.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Münif Efendi (Keçecizâde)”. İstanbul: Dergâh Yay. 470. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 04.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Bu musaffâ çeşme târîhin Münîf

Didiler aynü’l-hayâti’s-sâniye

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 270.