MÜNÎR, Çörekçi-zâde Ahmed Bahâeddin Münîr Efendi

(d. ?/? - ö. 1183/1769-70)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Ahmed Bahâeddin’dir. Ayasofya’da meşhur büyük fırınlardan çörekçi esnafının önde geleni ve marifetli piri Mehmed Efendi’nin oğlu olduğundan Çörekçi-zâde Ahmed Bahaeddin Münîr Efendi olarak tanındı. Sultan IV. Mehmed’in sadrazamlarından Tabanı Yassı Mehmed Paşa’nın akrabalarındandır. Galatasaray’da Mestçi-zâde Ahmed Efendi’den öğrenim gördükten sonra Saray-ı Cedide’ye nakl edilen Münîr, burada bir süre Hoca Mehmed Râsim Efendi’den hüsnühat meşk etti. Dönemin diğer ilimlerine dair dersler de aldı. Mehmed Râsim Efendi’den icazet aldıktan sonra koyun halifeliğine getirildi. Padişahın ordusu ile birlikte sefere çıktı. İsakçı mevkiinde 1183/1769-70 yılında vefat etti. Vefatına Müstakim-zâde (1928: 86) tarafından “hitâm-ı a‘mâl 1183” terkibi ile tarih düşürüldü. Mezarı İsakçı’dadır. Şair, Tayyar-zâde Atâ (Arslan 2010: 391)’da Sultan II. Mustafa devri (1695-1703) şairi olarak gösterilmekte olup Kazasker-zâde Galatasaraylı Ahmed Bahaeddin Münir Efendi olarak tanıtılmaktadır. Fakat Nâil Tuman (Kurnaz vd.2001: 984), şairin vefat tarihi ile tutarsız olduğu için Tayyrar-zâde’nin bu bilgisini doğru bulmaz.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fatin (Çifçi yty.: 383), Atâ (Arslan 2010: 391) ve Müstakim-zâde (1928: 86)’de bir matlası yer almaktadır. Fâtin, bu matladan başka şiirine rastlanmadığını belirtmektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1126.

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 391.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 30.05.2014]. 383.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay.  984.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 85-86.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 410b. 

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Münîr Ahmed Bahaeddin Efendi”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 473.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 04.06.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

(Matla')

Etse aceb mi âşıkına bî-hisâb nâz

Ol şâh-ı hüsne etmededir intisâb nâz

(Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 86).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nail Gürelid. 13 Şubat 1932 - ö. 26 Ekim 2016Doğum YeriGörüntüle
2Demirhan Kadıoğlud. 20 Aralık 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Emine Memduha Özyürekd. 1 Nisan 1912 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Nail Gürelid. 13 Şubat 1932 - ö. 26 Ekim 2016Doğum YılıGörüntüle
5Demirhan Kadıoğlud. 20 Aralık 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Emine Memduha Özyürekd. 1 Nisan 1912 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Nail Gürelid. 13 Şubat 1932 - ö. 26 Ekim 2016Ölüm YılıGörüntüle
8Demirhan Kadıoğlud. 20 Aralık 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Emine Memduha Özyürekd. 1 Nisan 1912 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Nail Gürelid. 13 Şubat 1932 - ö. 26 Ekim 2016MeslekGörüntüle
11Demirhan Kadıoğlud. 20 Aralık 1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Emine Memduha Özyürekd. 1 Nisan 1912 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Nail Gürelid. 13 Şubat 1932 - ö. 26 Ekim 2016Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Demirhan Kadıoğlud. 20 Aralık 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Emine Memduha Özyürekd. 1 Nisan 1912 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nail Gürelid. 13 Şubat 1932 - ö. 26 Ekim 2016Madde AdıGörüntüle
17Demirhan Kadıoğlud. 20 Aralık 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Emine Memduha Özyürekd. 1 Nisan 1912 - ö. ?Madde AdıGörüntüle