MURÂDÎ, Şeyh, İstanbullu

(d. 1800/1215 - ö. 1839 ds./1255)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1215/1800 yılında İstanbul'da doğdu. Daha sonra Samako'ya hicret etti. Samako'da bulunan Şeyh Abdurrahmân Efendi'nin müridlerindendir. 1839 yılında bu şeyhten hilafet aldıktan sonra İstanbul'a döndü ve İstanbul'da şeyhlik yaptı. Ölüm tarihi ve yeri hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. 1839'dan sonraki bir tarihte vefat etmiş olmalıdır.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir. Bu tezkirede şairin hezâr-fen bir zat olduğu ve pek çok eseri bulunduğu bildirilmekteyse de adları yazılı değildir. Ayna üzerine yazı yazmakta ustaydı. Fatîn'e göre kendi hattıyla ayna üzerine yazılmış birçok kıt'aları ve beyitleri varmış (1271: 375).

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2006). "Murâdî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VI. Ankara: AKM Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddîn Sâmî (1316). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. VI. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Murâdî". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Müstezâd

Vechinde görüp bir gül-i zîbâ-yı muhabbet

Ey gözleri âfet

Bülbül gibi dil itdi temennâ-yı muhabbet

Nâ-çâr olup elbet

Ol bezm-i ezel lezzetidir bezm-i cihânda

Şimdiki zamânda

Halk birbirine itdigi sevdâ-yı muhabbet

Eskidir o ülfet

Mahbûb temâşâsı bir esrâr-ı hikemdir

Hak'dan bu keremdir

Kim mest ider uşşâkı tecellâ-yı muhabbet

Hâl ehline devlet

Ta'rîfe gelir mi gönül ahvâli kalemle

Yorulma elemle

Meydân-ı erenlerde ko da'vâ-yı muhabbet

Yokdur bu ne sohbet

Nakşındaki nakkâşı bilüp ârif-i Hakk ol

Sen var yüzi ak ol

Tahkîk Murâdî budur ol cây-ı muhabbet

Pîrden ola himmet

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 375.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yurdaer Erkocad. 26 Haziran 1962 - ö. 07.10.2016Doğum YeriGörüntüle
2HİLMÎ, Ördekzâde Osman Hilmî Efendid. ? - ö. 1719-20Doğum YeriGörüntüle
3SA‘ÎD, Cezerî Mehmed Efendizâde Mehmed Sa‘îd Efendid. ? - ö. 26 Aralık 1752Doğum YeriGörüntüle
4ZELÎLÎ, Gurbandurdud. 1800 - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
5RESÂ, Mustafâ Maksûd Resâ Efendid. 1800-01 - ö. 1852-53Doğum YılıGörüntüle
6HASİB DEDE, Neyzend. 1800 - ö. 1870Doğum YılıGörüntüle
7ADLÎ, II. Mahmudd. 20 Temmuz 1785 - ö. 1 Temmuz 1839Ölüm YılıGörüntüle
8REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendid. 1762 - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
9NEDÎM, Eğinli-zâde Mahmûd Nedîm Beyd. ? - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
10VECDÎ, Hoca Vecdî, Bengallid. ? - ö. 1830MeslekGörüntüle
11ÜNSÎ, Şeyh A‘rec Hasan Ünsî Efendid. 1645-46 - ö. 9 Kasım 1723MeslekGörüntüle
12MERKEZÎ, Şeyh Musa Merkez Muslihiddin Efendid. ? - ö. 1551-52MeslekGörüntüle
13FEVZÎ, Muhammed Emîn Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CEZBÎ, Ahmed Cezbî Beyd. ? - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REFÎ'-İ KÂLÂYÎd. 1760 - ö. 1823Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REŞÎD, Hüseyin Çelebid. ? - ö. 1720-21Madde AdıGörüntüle
17HİMMET, El-Hâc Velî Efendid. ? - ö. 1775-76Madde AdıGörüntüle
18İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853Madde AdıGörüntüle