MURÂDÎ, Şeyh, İstanbullu

(d. 1800/1215 - ö. 1839 ds./1255)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1215/1800 yılında İstanbul'da doğdu. Daha sonra Samako'ya hicret etti. Samako'da bulunan Şeyh Abdurrahmân Efendi'nin müridlerindendir. 1839 yılında bu şeyhten hilafet aldıktan sonra İstanbul'a döndü ve İstanbul'da şeyhlik yaptı. Ölüm tarihi ve yeri hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. 1839'dan sonraki bir tarihte vefat etmiş olmalıdır.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir. Bu tezkirede şairin hezâr-fen bir zat olduğu ve pek çok eseri bulunduğu bildirilmekteyse de adları yazılı değildir. Ayna üzerine yazı yazmakta ustaydı. Fatîn'e göre kendi hattıyla ayna üzerine yazılmış birçok kıt'aları ve beyitleri varmış (1271: 375).

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2006). "Murâdî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VI. Ankara: AKM Yay.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddîn Sâmî (1316). Kâmûsü'l‑A‘lâm. C. VI. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Murâdî". C. VI. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Müstezâd

Vechinde görüp bir gül-i zîbâ-yı muhabbet

Ey gözleri âfet

Bülbül gibi dil itdi temennâ-yı muhabbet

Nâ-çâr olup elbet

Ol bezm-i ezel lezzetidir bezm-i cihânda

Şimdiki zamânda

Halk birbirine itdigi sevdâ-yı muhabbet

Eskidir o ülfet

Mahbûb temâşâsı bir esrâr-ı hikemdir

Hak'dan bu keremdir

Kim mest ider uşşâkı tecellâ-yı muhabbet

Hâl ehline devlet

Ta'rîfe gelir mi gönül ahvâli kalemle

Yorulma elemle

Meydân-ı erenlerde ko da'vâ-yı muhabbet

Yokdur bu ne sohbet

Nakşındaki nakkâşı bilüp ârif-i Hakk ol

Sen var yüzi ak ol

Tahkîk Murâdî budur ol cây-ı muhabbet

Pîrden ola himmet

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 375.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEFÎK, Mehmed Şefîkd. ? - ö. 1854Doğum YeriGörüntüle
2Hasan Ali Yüceld. 17 Aralık 1897 - ö. 26 Şubat 1961Doğum YeriGörüntüle
3CELÂL, Celâl Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HARÂBÎ, Ciloğlu Deli Bekird. 1800/1817/1828? - ö. 1879Doğum YılıGörüntüle
5REŞÎD, Mustafa Reşîd Paşad. 1800 - ö. 1858Doğum YılıGörüntüle
6MEMMED HÜSEYNd. 1800 - ö. 1880?Doğum YılıGörüntüle
7NEDÎM, Eğinli-zâde Mahmûd Nedîm Beyd. ? - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
8KENZÎ, İbrahim Kasımd. 1796 - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEVKÎ, Azîz İmâmı-zâde Osman Şevkî Efendid. ? - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
10NÛRÎ, Nureddin-zâde Şeyh Muslihiddîn Mustafad. ? - ö. 1573MeslekGörüntüle
11ÇENGÎ, Yûsuf Deded. 1605 - ö. 1669MeslekGörüntüle
12VELİ EFENDİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13NEBÎL, Mehmed Nebîl Bey, Hâfız Mehmed Nebîl Bey, Nebîl Beyd. 1842-43 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LÜTFÎ/HÂZIM, Sağır-zâded. 1858-59 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AHMED HAMDÎ, Harputîd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SAFÂYÎ/SIFÂTÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ÂTIFÎ EFENDİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18GARÎBÎ, Garîbî Çelebid. ? - ö. 1520Madde AdıGörüntüle