NÂDİR, Nâdir Ali Şah

(d. ?/? - ö. 1747-48/1160)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Ali Şah’tır. Tahmasb Kulu Han Nâdir Ali Şah olarak tanındı. 1160/1747-48 yılında vefat etti. Eserlerine dair bir bilgi yoktur. Sâlim (İnce 2005: 640)’de Sadrazam Damad İbrahim Paşa’ya sunduğu kasidesinden üç beyit yer almaktadır.

Kaynakça

Değirmencioğlu, Saliha (2006). “Nâdir”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 489.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 640.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 312.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 416b.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Nâdir””. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 496.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 04.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Ebyât

Mey-i neşât ile eyyâm-ı sadr-ı âlîde

Pür oldu şimdi gönül hemü sâgar-ı hurşîd

Ne meydir ol mey-i şevk-efken-i zülâl-i kerem

Ki zerre neş’esi câna verir hayât-ı cedîd

Ne neş’e bir demi sad-sâl-i zevk-ı bezm-i Cem’in

Olur mu‘âdili hem-feyz-i neş’e-i câvîd

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 640.