NAHLÎ, Mahmûd Çelebi

(d. ?/? - ö. 1060/1650)
Divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mahmut’tur. İstanbulludur. İyi bir eğitim gördü. Dîvân-ı Hümâyûn kâtipliği yaptı. 1060/1650 yılında öldü. Şiirlerinde Nahlî mahlasını kullandı. Elde kaynakların bildirdiği bir beyit bulunmaktadır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.)(1985). İsmâil Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eşèâr. Ankara: Gazi Üniversitesi Yay. 575.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi, Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 568-569.

Güzel, Bilal (2012). Kemiksiz-zâde Safvet Mustafa ve Nuhbetü'l-Âsâr Min-Ferâidi'l-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 706.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1041.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. BİLAL GÜZEL
Yayın Tarihi: 29.05.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

O yârun hâba çeşm-i mesti sanma nâzından

Murâdı râhat olmakdur biraz halkun niyâzından

 (Güzel, Bilal (2012). Kemiksiz-zâde Safvet Mustafa ve Nuhbetü'l-Âsâr Min-Ferâidi'l-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 706)