NAÎMÎ, Naîmî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1563-64/971)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Kanuni Sultan Süleyman’a vezirlik yapan Ali Paşa’ya tezkire kâtipliği yaptı. Ali Paşa vezir olunca da 970/1562-63 yılında reisülküttap olan Naîmî Çelebi, bu göreve atanmasından kısa bir süre sonra 971/1563-64 yılında vefat etti.

Kaynaklarda Na’îmî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi verilmediği gibi şairliği üzerine de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 6. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 02.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cânâ dime visâlüme irmek muhâldür

Kim bile Hak müyesser ide ihtimâldür

Magrûr olma mansıb-ı hüsne inen begüm

Bâkî degüldür elde bu bir destmâldür

Meclisde bûsen aldı harâmîlik eyledi

Hûn-ı kadeh n’ola bana dirsem helâldür

Gönlümde gözlerün senün ey Leylî-i cemâl

Mecnûna üns baglamış iki gazâldür

Şâhâ murâdı şi’r degüldür Na’îmînün

Belki cenâb-ı ‘âliye bir ‘ârz-ı hâldür

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enst,tüsü Yay. 888.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Daver, Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Doğum YeriGörüntüle
2ŞEM'Î, Mustafad. ? - ö. 1602'den sonraDoğum YeriGörüntüle
3Sözer, Vurald. 05 Ağustos 1933 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Daver, Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Doğum YılıGörüntüle
5ŞEM'Î, Mustafad. ? - ö. 1602'den sonraDoğum YılıGörüntüle
6Sözer, Vurald. 05 Ağustos 1933 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Daver, Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEM'Î, Mustafad. ? - ö. 1602'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
9Sözer, Vurald. 05 Ağustos 1933 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Daver, Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954MeslekGörüntüle
11ŞEM'Î, Mustafad. ? - ö. 1602'den sonraMeslekGörüntüle
12Sözer, Vurald. 05 Ağustos 1933 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Daver, Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEM'Î, Mustafad. ? - ö. 1602'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Sözer, Vurald. 05 Ağustos 1933 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Daver, Abidin Daverd. 1886 - ö. 8 Şubat 1954Madde AdıGörüntüle
17ŞEM'Î, Mustafad. ? - ö. 1602'den sonraMadde AdıGörüntüle
18Sözer, Vurald. 05 Ağustos 1933 - ö. ?Madde AdıGörüntüle