NÂMÎ, Cafer Nâmî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/III. Murat devri (1574-95))
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hamid (Isparta)’e bağlı Ağros kasabasında doğdu. Nurullah Efendi adında bir kadının oğludur. Öğrenimini tamamlayarak Ebussuud Efendi’den mülazım oldu. Elmalı’da kadı iken gözleri kör oldu. Bu yüzden Âmâ Cafer diye tanındı. Âmâ olduktan birkaç ay sonra vefat etti. Sicill-i Osmânî ve Tuhfe-i Nâilî’de III. Murat devrinde (1574-95) öldüğü kayıtlıdır (Akbayar 1998: 1228, Kurnaz ve Tatcı 2001: 1027).

Nâmî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Hasan Çelebi, Nâmî’nin vezinli ve kafiyeli pek çok şiirinin olduğunu söylerken (Eyduran 2009: 342) Ahdî ise Nâmî’nin sözlerinin şairler ve zariflerce rağbet gördüğünü belirtir (Solmaz 2005: 553).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 4. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 6. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 29.09.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Kapunda ‘âşıka zillet rakîbe hayli ‘izzet var

Bugün zulm itme dünyâda begüm yarın kıyâmet var

Murâdum ölmedin ‘ıyd-ı visâl-i yâre irmekdür

Anunçün künc-i gamda rûze-i hicrâna niyyet var

xxx

Müheyyâ oldı meclis sâkiyâ peymâneler dönsün

Bu bezm-i rûh-bahşun şevkine mestâneler dönsün

Dilâ câm-ı şarâb-ı ‘ışk-ı yârı şöyle nûş it kim

Felekler güm güm itsün başuna hum-hâneler dönsün

xxx

Ne feryâd itdi hicründe dil-i nâlânı anmazsın

Ne kanlar agladı hîç dîde-i giryânı anmazsın

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

xxx

Ne ‘işvedür bu ne şâhum ne şîvedür bu ne nâz

Bugünki günden efendi kulunda deftere yaz

xxx

Kişiye her tarafdan rûzgâr el virmek olmazmış

Nasîb olmayıcak şâhum murâda irmek olmazmış

(Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 342.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Haluk İnanıcıd. 20 Mayıs 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NAHÎFÎ, Mehmed Nahîfî Efendid. ? - ö. 1609-10Doğum YeriGörüntüle
3DİZÂRÎ, Mehmetd. 1878 - ö. 1914Doğum YeriGörüntüle
4Haluk İnanıcıd. 20 Mayıs 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NAHÎFÎ, Mehmed Nahîfî Efendid. ? - ö. 1609-10Doğum YılıGörüntüle
6DİZÂRÎ, Mehmetd. 1878 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
7Haluk İnanıcıd. 20 Mayıs 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NAHÎFÎ, Mehmed Nahîfî Efendid. ? - ö. 1609-10Ölüm YılıGörüntüle
9DİZÂRÎ, Mehmetd. 1878 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
10Haluk İnanıcıd. 20 Mayıs 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
11NAHÎFÎ, Mehmed Nahîfî Efendid. ? - ö. 1609-10MeslekGörüntüle
12DİZÂRÎ, Mehmetd. 1878 - ö. 1914MeslekGörüntüle
13Haluk İnanıcıd. 20 Mayıs 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NAHÎFÎ, Mehmed Nahîfî Efendid. ? - ö. 1609-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DİZÂRÎ, Mehmetd. 1878 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Haluk İnanıcıd. 20 Mayıs 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NAHÎFÎ, Mehmed Nahîfî Efendid. ? - ö. 1609-10Madde AdıGörüntüle
18DİZÂRÎ, Mehmetd. 1878 - ö. 1914Madde AdıGörüntüle