NÂMÎ, Nâmî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nâmî hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Ancak bazı mecmularda şaire ait çeşitli manzumelere tesadüf edilmektedir. Bunlardan biri de Fransa Milli Kütüphanesinde kayıtlıdır (Supplement Turc 389). 16. yüzyılın sonlarında tertip edilen bu mecmuada bazıları “Nâmî-i Mağnisavî” ibaresiyle başlıklandırılmış şaire ait yedi gazel kayıtlıdır. Bu ibarelerden Manisalı olduğu anlaşılan Nâmî’nin mecmuanın tertip tarihine istinaden 16. yüzyıl şairlerinden olduğunu söylemek mümkündür.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Bibliotheque Nationale de France. Supplement Turc 389. vr. 23a, 102b, 129b, 131a, 131b, 137a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 02.08.2021
Güncelleme Tarihi: 02.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cân u dil nakdini virdüm vasl-ı cânân almada

Ol metâʻı hayli zahmet çekdüm erzân almada

 

Neşter-i müjgân ile akıtdı gamzeñ kanumı

Ey gözi hûnî ʻaceb üstâd imiş kan almada

 

Mest ü şeydâ göricek kûyuñda ben üftâdeyi

Seg rakîbüñ hayli ikdâm itdi dâmân almada

 

Pister-i mihnetde ʻâşık derd ile cân virmede

Bezm-i meyde bûsesin şevkiyle nâ-dân almada

 

ʻArsa-i nazmuñ ser-â-pâ yügrügisin Nâmiyâ

Esb-i tabʻuñ gibi yokdur şimdi meydân almada

Mecmû’a-i Eş’âr. Bibliotheque Nationale de France. Supplement Turc 389. vr. 131a.