NASFET, Ahmed Rızâ Nasfet Efendi

(d. 1207/1792 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1207/1792 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed Rızâ Nasfet Efendi'dir. Şiirlerinde Rızâ ve Nasfet mahlaslarını kullanmıştır. Hüner ve marifet kazanmak için yıllarca Ulûm-ı Arabiyye ve Fünûn-ı Fârisiyye'de gayret göstermiş ve belli bir seviyeye gelmiştir. Ancak önceleri başka işlerle uğraşmayı tercih ettiğinden belli bir görev almamıştır. Sonradan bazı ebniyye-i mîriyyede görevlendirilmiş, bu görevi de fazla uzun sürmemiş, emekli olmuş, kendisine maaş tahsis edilmiş ve köşesine çekilmiştir. Bu günlerini eskilerin eserlerini mütâlaa etmekle geçirmiştir. Ölüm tarihi tam olarak bilinmemekle beraber Sultan Abdülmecîd devrinde (1839-1860) vefat ettiği bildirilmektedir (Mehmed Süreyya 1311: 554-555).

Çok iyi Arapça ve Farsça bilirdi. Fatîn'e göre "Rızâ mahlasıyla şöhret-şi'âr bir şâ'ir-i hoş-güftâr olup bir mikdâr eş'ârı vardır" (1271: 410). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil harâb-ı çeşm-i mestinken bu dünyâlar senin

Gûşe-i gamzende ihyâ-yı Mesîhâlar senin

Hâk-ber-ser âsitânında olurlar lâne-gîr

İzz ü İstignâ ile ma'rûf ankâlar senin

Hande-i gül-rîzine leb-bestedir gül-goncalar

Lâl olur güftârına tûtî-i gûyâlar senin

Cünbiş-i ebrûsına vâbestedir sırr-ı hayât

Sûret-ârâ-yı nigâhındır heyûlâlar senin

Öyle jeng-âlûdedir olmaz pezîrâ-yı ukûs

Tâb-ı dîdârınla mir'ât-ı mücellâlar senin

Gülşen-i âmâl-i ser-sebz-i talebdir sû-be-sû

Pâyına rîzân olur verd-i temennâlar senin

Hîrelendi pertev-i hüsn-i nazar-sûzun ile

Dîde-i huffâş-veş çeşm-i temâşâlar senin

Nasfet-i âşüfteye berhem-zen-i âlâm olan

Hep hevâ-yı kâkülündendir bu sevdâlar senin

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 410.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NA'TÎ, Ahmed Hüsameddin Deded. 1839 - ö. 1900Doğum YeriGörüntüle
2Gönül Pultard. 3 Kasım 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Uygar Şirind. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÂGIB, Ahmed Râgıb Efendi, Bursalıd. 1792-93 - ö. 1855-56Doğum YılıGörüntüle
5SADULLAH İZZET, Müderris-zâded. 1792 - ö. 1855Doğum YılıGörüntüle
6SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
7RÂGIB, Ahmed Râgıb Efendi, Bursalıd. 1792-93 - ö. 1855-56Ölüm YılıGörüntüle
8SADULLAH İZZET, Müderris-zâded. 1792 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
9SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Ölüm YılıGörüntüle
10RÂGIB, Ahmed Râgıb Efendi, Bursalıd. 1792-93 - ö. 1855-56MeslekGörüntüle
11SADULLAH İZZET, Müderris-zâded. 1792 - ö. 1855MeslekGörüntüle
12SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881MeslekGörüntüle
13RÂGIB, Ahmed Râgıb Efendi, Bursalıd. 1792-93 - ö. 1855-56Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SADULLAH İZZET, Müderris-zâded. 1792 - ö. 1855Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂGIB, Ahmed Râgıb Efendi, Bursalıd. 1792-93 - ö. 1855-56Madde AdıGörüntüle
17SADULLAH İZZET, Müderris-zâded. 1792 - ö. 1855Madde AdıGörüntüle
18SÂMÎ, Abdurrahman Paşad. 1792 - ö. 1881Madde AdıGörüntüle