NASÎBÎ, İsmail Efendi-zâde Halil Efendi

(d. ?/? - ö. 1094/1682-83)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Halil olan Nasibî, XVII.yüzyıl divan şairlerindendir. Edirne'de dünyaya gelmiştir. İsmail Efendi-zâde olarak tanınmıştır. Öğrenimini tamamladıktan sonra mülâzım olmuş, çeşitli medreselerde müderrislik görevlerinde bulunduktan sonra kadı olmuştur. Kırk akça medreseden mazul olduktan sonra daha çok Rumeli şehirlerinde kadılık yapan Nasîbî'nin (Özcan 1989: 707) ölüm tarihi konusunda kaynaklarda iki görüş mevcuttur. Şairin vefatı Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr'da 1004/l595-96 olarak gösterilir­ken, Safâyî ve muhtemelen ondan naklen Osman Nuri Peremeci, 1094/l682-83 olarak vermektedir. (Abdulkadiroğlu 1999: 466; Çapan 2005: 601; Özcan 1989: 707; Peremeci 2011: 257; TDEA 1977-1986: IV/47)

Nasîbî'nin şiirleri için Safâyî "anlam ve güzellikten nasibini almamış" gibi olumsuz bir değerlendirmede bulunur. (Çapan, 2005: 601; İpekten vd. 1988: 320)

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay..

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 14.01.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey mest-i câm-ı işve n'ola bî-mecâl isem

Mahmûr-ı sâgar-ı mey-i hicrânunam senin

***

Dâgdâr olsa aceb mi sîne-i erbâb-ı aşk

Gülsitân-ı derd ü mihnet güllerinden bellidir

***

Sabâ vasf-ı ser-i zülfünle gülzâra güzâr etmiş

Anunçün kend'özün böyle perîşân eylemiş sünbül

***

Cemâlin bir gülistândır dehânın gonca rûyın gül

Yiridir n'ola feryâd etse gönlüm nitekim bülbül

***

Sâkiyâ bâde getir nûş edelim Cemcesine

Biz de bir zevk edelim dünyede Âdemcesine

(Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay.. 257).

 

Buralum pençe-i Sührâb-ı gam-ı devrânı

Zûr-ı bâzû-yı mey-i nâb ile Rüstemcesine

(Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂDIK, Edirnelid. ? - ö. 1588Doğum YeriGörüntüle
2SÂNİÎ, Attar-zâde Mehmed Sâniî Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
3RÜŞDÎ, Mehmed/Ahmed Rüşdî Efendid. ? - ö. 1705-06Doğum YeriGörüntüle
4SÂDIK, Edirnelid. ? - ö. 1588Doğum YılıGörüntüle
5SÂNİÎ, Attar-zâde Mehmed Sâniî Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YılıGörüntüle
6RÜŞDÎ, Mehmed/Ahmed Rüşdî Efendid. ? - ö. 1705-06Doğum YılıGörüntüle
7SÂDIK, Edirnelid. ? - ö. 1588Ölüm YılıGörüntüle
8SÂNİÎ, Attar-zâde Mehmed Sâniî Çelebid. ? - ö. 1585Ölüm YılıGörüntüle
9RÜŞDÎ, Mehmed/Ahmed Rüşdî Efendid. ? - ö. 1705-06Ölüm YılıGörüntüle
10SÂDIK, Edirnelid. ? - ö. 1588MeslekGörüntüle
11SÂNİÎ, Attar-zâde Mehmed Sâniî Çelebid. ? - ö. 1585MeslekGörüntüle
12RÜŞDÎ, Mehmed/Ahmed Rüşdî Efendid. ? - ö. 1705-06MeslekGörüntüle
13SÂDIK, Edirnelid. ? - ö. 1588Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂNİÎ, Attar-zâde Mehmed Sâniî Çelebid. ? - ö. 1585Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÜŞDÎ, Mehmed/Ahmed Rüşdî Efendid. ? - ö. 1705-06Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂDIK, Edirnelid. ? - ö. 1588Madde AdıGörüntüle
17SÂNİÎ, Attar-zâde Mehmed Sâniî Çelebid. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle
18RÜŞDÎ, Mehmed/Ahmed Rüşdî Efendid. ? - ö. 1705-06Madde AdıGörüntüle