NASÎBÎ, İsmail Efendi-zâde Halil Efendi

(d. ?/? - ö. 1682-83/1094)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Halil olan Nasibî, XVII.yüzyıl divan şairlerindendir. Edirne'de dünyaya gelmiştir. İsmail Efendi-zâde olarak tanınmıştır. Öğrenimini tamamladıktan sonra mülâzım olmuş, çeşitli medreselerde müderrislik görevlerinde bulunduktan sonra kadı olmuştur. Kırk akça medreseden mazul olduktan sonra daha çok Rumeli şehirlerinde kadılık yapan Nasîbî'nin (Özcan 1989: 707) ölüm tarihi konusunda kaynaklarda iki görüş mevcuttur. Şairin vefatı Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr'da 1004/l595-96 olarak gösterilir­ken, Safâyî ve muhtemelen ondan naklen Osman Nuri Peremeci, 1094/l682-83 olarak vermektedir. (Abdulkadiroğlu 1999: 466; Çapan 2005: 601; Özcan 1989: 707; Peremeci 2011: 257; TDEA 1977-1986: IV/47)

Nasîbî'nin şiirleri için Safâyî "anlam ve güzellikten nasibini almamış" gibi olumsuz bir değerlendirmede bulunur. (Çapan, 2005: 601; İpekten vd. 1988: 320)

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay..

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 14.01.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey mest-i câm-ı işve n'ola bî-mecâl isem

Mahmûr-ı sâgar-ı mey-i hicrânunam senin

***

Dâgdâr olsa aceb mi sîne-i erbâb-ı aşk

Gülsitân-ı derd ü mihnet güllerinden bellidir

***

Sabâ vasf-ı ser-i zülfünle gülzâra güzâr etmiş

Anunçün kend'özün böyle perîşân eylemiş sünbül

***

Cemâlin bir gülistândır dehânın gonca rûyın gül

Yiridir n'ola feryâd etse gönlüm nitekim bülbül

***

Sâkiyâ bâde getir nûş edelim Cemcesine

Biz de bir zevk edelim dünyede Âdemcesine

(Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay.. 257).

 

Buralum pençe-i Sührâb-ı gam-ı devrânı

Zûr-ı bâzû-yı mey-i nâb ile Rüstemcesine

(Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abdülhayd. ? - ö. 1705Doğum YeriGörüntüle
2Ercan Atad. 08 Kasım 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3CÂHİDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1659Doğum YeriGörüntüle
4Abdülhayd. ? - ö. 1705Doğum YılıGörüntüle
5Ercan Atad. 08 Kasım 1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6CÂHİDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1659Doğum YılıGörüntüle
7Abdülhayd. ? - ö. 1705Ölüm YılıGörüntüle
8Ercan Atad. 08 Kasım 1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9CÂHİDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1659Ölüm YılıGörüntüle
10Abdülhayd. ? - ö. 1705MeslekGörüntüle
11Ercan Atad. 08 Kasım 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
12CÂHİDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1659MeslekGörüntüle
13Abdülhayd. ? - ö. 1705Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ercan Atad. 08 Kasım 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CÂHİDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1659Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Abdülhayd. ? - ö. 1705Madde AdıGörüntüle
17Ercan Atad. 08 Kasım 1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18CÂHİDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1659Madde AdıGörüntüle