NÂŞİD, Nâşid Safvet Efendi

(d. 1827/1243 - ö. 1855 ds./1271)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Yenişehir-Fenâr'da 1243/1827 yılında doğdu. Asıl adı Nâşid Safvet Efendi'dir. Şiirlerinde Nâşid Mahlasını kullandı. Tahsilini tamamladıktan sonra geçimini memleketinde kâtiplik yaparak sağladı. Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıl olan 1271/1855 senesinde hayatta idi, bu yıldan sonraki bilmediğimiz bir tarihte vefat etmiş olmalıdır. Sicill-i Osmânî ve ondan naklen Tuhfe-i Nâ'ilî, Nâşid'in ölüm tarihi için Fatîn'in doğum tarihi olarak verdiği 1243/1827 tarihini vermektedirler (Mehmed Süreyyâ 1311: 532; Kurnaz 2001: 1014) ki bu tarih yanlış olmalıdır. Çünki Fatîn Tezkiresi'nde "ile'l-ân kitâbet hıdmetiyle şehr-i mezkûrda istihdâm olunmakda bulunmuşdur" demektedir (Fatîn 1271: 388). Bu duruma göre Nâşid, Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı yıl olan 1271/1855 tarihinde hayattadır.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönlüm bu gün ki bir sanemin âşinâsıdır

Sevdâ-yı zülfi başa görünmez belâsıdır

İtmez firâr nâle-i cân-sûzdan bu dem

Meftûn-ı mest-dîde-i û emr-i bâsıdır

Âyîne-dâr mihr-i ruh-ı tâb-dârıdır

Bu çeşm-i ter ki hâk-i rehi tûtiyâsıdır

İtmez mi tîg-ı reşk dü-nîm cism-i zârımı

Her meclisin o mâh ki tâbiş-fezâsıdır

Nâşid nedir bu derde giriftâr iden seni

Ol âfetin o kâmet-i tûbâ-edâsıdır

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 388.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Doğum YeriGörüntüle
2Ali Nusretd. 23 Mart 1872 - ö. 13 Şubat 1913Doğum YeriGörüntüle
3Ozan, Hüseyin Avnid. 1881 - ö. 26 Mart 1946Doğum YeriGörüntüle
4ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Mehmed Tevfîk b. Osmand. 1242/1827 - ö. 1319/1901Doğum YılıGörüntüle
6RİF'AT, Halîl Rif'atd. 1827 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FÂ'İK, Abdülkerîm Fâ'ik, Bağdatlıd. ? - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEM’Î, Mehmed Efendid. ? - ö. 1855-56Ölüm YılıGörüntüle
9HÂLİD, Silivrilid. 1811 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10ZÂRÎ, Zârî Çelebid. ? - ö. 1552-53MeslekGörüntüle
11ALÎ, Halîloğlu Alîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12SIRRÎ, Seyyid Alid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ÂLÎ BEY, Direktör Mehmed Âlî Beyd. 1844? - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CEMÎLÎ, Mehmed Sa'dullâh Cemîlî Beyd. 1825 - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REŞÎD, Kırîmî-zâde Ahmed Reşîd Efendid. ? - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEDRÎ PAŞA, Kütahyalıd. 1851 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle
17İLMÎ, İlmî-i Nâzikd. ? - ö. 1600Madde AdıGörüntüle
18TAB'Î, Bakkalzâde Mehmedd. ? - ö. 1633-34Madde AdıGörüntüle