NÂYÂB, Şerîf Mehmed Bey

(d. ?/? - ö. 1248/1832)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl Adı Şerîf Mehmed Bey'dir. Tahvil Kalemi'nden yetişerek 1228/1813 tarihinde Âmedî-i Dîvân-ı Hümâyûn hulefası sınıfına ilhak olunup hâcegân sınıfına dahil oldu. Seyyid Mehmed Pertev Efendi'den Farsça ve şiir fennini tahsil etti. Sonra bazı vezirlerin kapı kethudalığı görevinde bulundu. 1244/1828 yılında Mora Tahrîrcisi oldu, orada bir buçuk sene kadar görev yaptı. İstanbul'a dönüp uzlete çekildi. Üsküdar dışında Merdivenköyü yakınında satın aldığı çiftliğinde ömrünün son yıllarını geçirdi. Hacca gitmeye niyet etmiş iken hac mevsimine yetişemeden 1248/1832 senesinde İstanbul'da bu çiftliğinde vefat etti ve Erenköy civarında Merdivenköyü Mezarlığı'na defnedildi.

Sicill-i Osmânî'ye göre kâtip ve şairdir (Mehmed Süreyya 1311: 540). Fatîn'e göre ise mahlası gibi şiirleri de azdır ve bir kısmı da kaybolmuştur (1271: 396).

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı. No: 789.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Haste-i la'l-i lebin tîmâra itmez iltifât

Mest-i aşkın hâne-i hammâra itmez iltifât

Gâh olur Kays eylemez ruhsâr-ı Leylâ'ya nigâh

Deşt-peymâ-yı cünûn gülzâra itmez iltifât

Düşmez elbet kayd-ı dehre rızkına kâni' olan

Bak hümâlar dâm-ı çîne-dâra itmez iltifât

Degme bir büt nakşı ile her dil olmaz çâk çâk

Şâne zülf-i sûret-i dîvâra itmez iltifât

Gerçi kim taltîf ider her âşıka dirler o şûh

Neyleyim Nâyâb-ı mihnet-kâra itmez iltifât

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 395.)