NAZÎF, Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1694/1106)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed Efendi’dir. Tırhala doğumludur. Eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra memleketine dönerek burada müftülük yaptı. 1106/1694 tarihinde vefat etmiştir. Mezarı İstanbul’dadır.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmâil Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yayınları.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü’l-Âsâr min Fevâ’idi’l-Eş’âr) (İnceleme-Metin-İndeks). Ankara: AKM Yayınları.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu’arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yayınları.

Kılıç, Filiz-Bülbül, Tuncay (2007). Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. S. 43. Ankara.

Kurnaz, Cemal-Tatcı, Mustafa (hzl.) (2001). İnehan-zâde Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yayınları.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Şakâyık-ı Nu’mâniyye ve Zeylleri, Vekâyi’u’l-Fudalâ. C.2. İstanbul: Çağrı Yayınları.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 05.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Dem-i hecründe eşk-i dîde-i âlûde-hûn artar

BeIî fasl-ı şitâ geldükçe enhâr u uyûn artar

O ser-mest âfete gûyâ gubâr olmış neşât-efzâ

İderse çeşmini kuhl-âşinâ mekr ü füsûn artar

N’ola derdünle sâgar-nûş-ı bezm-i bî-dili olsam

Nedîm-i şûh ile şevk-i mey-i âteş-nümûn artar (Abdulkadiroğlu 1999: 475)

Meyden lebünde feyz-i meserret ziyâdedür

Keyfiyyeti bir olsa da lezzet ziyâdedür

Bin tîşe-i neşât gezend eylemez ana

Ey dil esâs-ı gamda metânet ziyâdedür

Mühlik degüldür âteş-i dûzah anun gibi

Sûz-ı firâk-ı dûzaha nisbet ziyâdedür

Bülbül hezâr verd-i tere keşf-i râz ider

Pervânede güdâziş-i gayret ziyâdedür (Abdulkadiroğlu 1999: 475)

Izârında o hûrî-peykerün sanman ki kâküldür

Bihişt-i hüsnde âşüfte olmış saçlı sünbüldür (Abdulkadiroğlu 1999: 475)

Rüstem-i gamzendür ol ceng-âver-i deşt-i kazâ

Ki ser-i şahs-ı belâ-ziynet-ger-i fitrâkdür (Abdulkadiroğlu 1999: 475)

Safâ-yı bezm-i Cem itdük benümle yâr ikimüz

Garîb ıyş u dem itdük benümle yâr ikimüz

Ben agladum yanılup yazdı mâcerâ-yı gamı

Sirişkümi rakam itdük benümle yâr ikimüz (Abdulkadiroğlu 1999: 475)

İden izâr-ı mehi mihr-i rûyuna teşbîh

Miyân-ı bahsde vech-i şebeh bilmez nedür (Abdulkadiroğlu 1999: 476)

Gerden be-tavk-ı zülf-i perîşânunum senün

Mansûr-ı dest-beste-i fermânunum senün (Abdulkadiroğlu 1999: 476)

O mest-i şûha nigâh eylesem niyâz iderek

Hezâr nâle vü âh eylesem niyâz iderek (Abdulkadiroğlu 1999: 476)

Sâgar-şikest-i Kevser olur leblerin gören

Yâhût ider sirişkini la’l-i terin gören

Âmîzeş itdi âb ile âteş kıyâs ider

Hûy-gerde rûy-ı âl-i hicâb-âverîn gören

Kûh-ı gamun ne gûne imiş lâlesi bilür

Âşıklarun nümâyiş-i dâg-ı serin gören (Abdulkadiroğlu 1999: 476)

Arz eyle dâg-ı ışk gönül serde sînede

Göster bahârdur yine gül serde sinede

Sermest-i nâz olup beni itdün çü sîne-çâk

Fâş itdi râzı neşve-i mül serde sinede (Abdulkadiroğlu 1999: 476)

Şem’ kim encümin efrûz-ı cihân bir er idi

Şu’le-i ârız-ı cânânı ki gördi eridi (Abdulkadiroğlu 1999: 476)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CİVÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2GÜLSÜM, Gülsüm Bacıd. 1853 - ö. 1928?Doğum YeriGörüntüle
3İDRİS, Şeyh İdris-i Muhtefîd. ? - ö. 1615Doğum YeriGörüntüle
4CİVÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5GÜLSÜM, Gülsüm Bacıd. 1853 - ö. 1928?Doğum YılıGörüntüle
6İDRİS, Şeyh İdris-i Muhtefîd. ? - ö. 1615Doğum YılıGörüntüle
7CİVÂNÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8GÜLSÜM, Gülsüm Bacıd. 1853 - ö. 1928?Ölüm YılıGörüntüle
9İDRİS, Şeyh İdris-i Muhtefîd. ? - ö. 1615Ölüm YılıGörüntüle
10CİVÂNÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11GÜLSÜM, Gülsüm Bacıd. 1853 - ö. 1928?MeslekGörüntüle
12İDRİS, Şeyh İdris-i Muhtefîd. ? - ö. 1615MeslekGörüntüle
13CİVÂNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GÜLSÜM, Gülsüm Bacıd. 1853 - ö. 1928?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İDRİS, Şeyh İdris-i Muhtefîd. ? - ö. 1615Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CİVÂNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17GÜLSÜM, Gülsüm Bacıd. 1853 - ö. 1928?Madde AdıGörüntüle
18İDRİS, Şeyh İdris-i Muhtefîd. ? - ö. 1615Madde AdıGörüntüle