NAZÎF, Mehmed Nazîf Efendi, Karamanlı

(d. ?/? - ö. 1861/1278)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Karaman'ın Hadım ilçesinde doğdu. Asıl adı Mehmed Nazîf Efendi'dir. Doğduğu bölgede medrese öğrenimi gördü. Sonra 1241/1825 senesinde İstanbul'a gelip müderris oldu ve bazı medreselerde ders verdi. 1278/1861 senesinde İstanbul'da vefat etti.

Fatîn'e göre Nazîf'in şiirleri pek değerli değildir ve kelâm-ı mevzûn kabilinden bir Dîvân'ı vardır (1271: 415). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

İsmail Paşa (1945). Keşfü'z‑Zünûn Zeyli. C. I. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ne hâcet vasf-ı dildârı beyâna inceden ince

Niçün arz eyleyem hâli yabâna inceden ince

Bu bâğ-ı bî-vefâda berg-i gülden bahs ider bülbül

Zamîr-i gülşen efgânı miyâna inceden ince

Güzel sevmek murâd eylerse bir âşık mukaddemden

Çeker kendüye etrâfı nihâna inceden ince

Cihânda her biri mezzâkını zevk eylemiş gördüm

Hele âhdır kemâli yana yana inceden ince

Hakîkat bezmine vâsıl olan merd-i sühandânıñ

O dildâra heves-kârı bahâne inceden ince

Takılsa zencîr-i zülf-i dilârâma dil-i uşşâk

O nâ-kâmın bu nâ-kâmı nişâne inceden ince

Nazîfâ bâb-ı kesretden ferâgat eyle vahdet kıl

O vâdînin hümâ-vârî ziyâna inceden ince

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 415.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REMZÎ, Ahmetd. H.1275/M.1859 - ö. H.1330/M.1914Doğum YeriGörüntüle
2ZILLÎ, Şeyh Muslihiddin Efendid. ? - ö. 1601Doğum YeriGörüntüle
3CEMÂLÎ, Bâyezîdd. 1410-12? - ö. 1510-12?Doğum YeriGörüntüle
4YÛSUF/MUHLİS, Yûsuf Efendid. ? - ö. 1861-1876 arasıÖlüm YılıGörüntüle
5TAHSÎNd. 1800/01 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
6FEHMÎ, Mustafâ Mazlûm Fehmî Paşad. 1812 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
7BEYÂZÎ, Mehmed Çelebid. - - ö. 1615-1616 / 1626-1627MeslekGörüntüle
8ERÎB, Arab Ali Efendizâde Mustafa Efendid. ? - ö. 1758/59MeslekGörüntüle
9MÜNÎB, Mehmed Münîb Ayıntâbîd. 1731? - ö. 1828MeslekGörüntüle
10ÂSIM EFENDİd. 1839? - ö. 1909?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BESÎM, Sâlih Besîm Efendid. ? - ö. 1842Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MAHMÛD ES'AD, Konya Seydişehirlid. 1855 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13VAHYÎ, Şeyh Mehmed Efendid. Mayıs 1660 - ö. 20 Temmuz 1718Madde AdıGörüntüle
14AYÂNÎ/IYÂNÎ, Muzaffer Ayânî Efendid. ? - ö. 1611Madde AdıGörüntüle
15HALÎM, Çantacı Abdülhalîm Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle