NÂZIM, Nâzım Efendi, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1269/1852)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Tahsilini tamamladıktan sonra Divan Kaleminde yetişerek bazı vezirlerin divan kâtibi göreviyle bir süre taşrada dolaştı. Sonra İstanbul'a döndü ve Divan Kalemine mülhak Mühimme Odasında görev aldı. Bir müddet de Ticâret-hâne Mektupçusu Odasında çalıştı. Daha sonra Meclis-i Vâlâ Mazbata Odası baş halifeliğine getirildi. Bir süre sonra da Ziraat Meclisi üyesi oldu. 1266/1849 senesinde rütbe-i ûlâ sınıf-ı sânîsi rütbesi verilerek önce Bursa Meclisi başkanlığına getirildi, birkaç ay sonra da Bosna Ziraat Meclisi reisi olarak görev yaptı. 1268/1851 yılında Bosna Defterdarlığı görevine getirildi. 1269/1852 senesinde Bosna Defterdarlığı'ndan ayrılmasını müteakip vefat etti.

Fatîn Tezkiresi'ne göre "Fenn-i inşâda haylice ma'lûmâtı olup şi'r ile şöhreti yokdur" (Fatîn 1271: 390). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül yapmak düşerken şânına şîrîn-dehenlikden

Nedir maksûdun ey tûtî-sıfat bu dil-şikenlikden

Sefîdî-i vecih mahv-ı vücûd itmekledir ey dil

Siyeh-rû olma hâl-âsâ sakın da'vâ-yı benlikden

Temâşâ-yı hat-ı nev-hîz-i hoş-bûyıyla cânânın

Hayâlistân-ı dil bir kıt'a-veşdir feslegenlikden

Tolanınca hevâ-yı şemm-i ruhsâr ile ol serve

Olur eyyâm-ı vuslat bir numûne yâsemenlikden

Kenâr-ı çeşm-i terde hasret-i rûyunla ey gül-ruh

Has-ı müjgân-ı âşık fark olur mı bak dikenlikden

Eger bir zevk-i şîrîn olmasaydı hâsıl-ı Ferhâd

Dönerdi telhî-i mihnet görünce Kûhken-likden

Gülistân-ı ma'ârifde sarîr-i hâmeme Nâzım

Aceb mi gıbta-res olsa hezâr-ı zâr çemenlikden

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 390.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Doğum YeriGörüntüle
2ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Deded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3EDÎB, Rikabdâr Abdullah Ağa-zâde Hazîneli Süleyman Edîb Beyd. ? - ö. 1721-1722Doğum YeriGörüntüle
4HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Doğum YılıGörüntüle
5ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Deded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6EDÎB, Rikabdâr Abdullah Ağa-zâde Hazîneli Süleyman Edîb Beyd. ? - ö. 1721-1722Doğum YılıGörüntüle
7HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Deded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9EDÎB, Rikabdâr Abdullah Ağa-zâde Hazîneli Süleyman Edîb Beyd. ? - ö. 1721-1722Ölüm YılıGörüntüle
10HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10MeslekGörüntüle
11ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Deded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12EDÎB, Rikabdâr Abdullah Ağa-zâde Hazîneli Süleyman Edîb Beyd. ? - ö. 1721-1722MeslekGörüntüle
13HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Deded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EDÎB, Rikabdâr Abdullah Ağa-zâde Hazîneli Süleyman Edîb Beyd. ? - ö. 1721-1722Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Madde AdıGörüntüle
17ŞEYDÂ, Hâfız Abdurrahim Şeydâ Deded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18EDÎB, Rikabdâr Abdullah Ağa-zâde Hazîneli Süleyman Edîb Beyd. ? - ö. 1721-1722Madde AdıGörüntüle