NÂZIMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Biyografik kaynaklarda bu mahlasta bir şair görünmemektedir. Hakkında Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde bir ve Pervâne Bey Mecmû’ası’nda iki naziresinin yer alması dışında bilgimiz yoktur. Bu üç şiirin de 15. yüzyıl şairlerinden Cem Sultân, Necâtî Bey ve Ca’fer Çelebi’ye yazılan nazireler olması dolayısıyla Nâzımî’nin de büyük bir ihtimalle aynı yüzyılda yaşadığı söylenebilir.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 18. 09. 2013].

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi. Bağdat. No. 406. vr. 419b, 577a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 21.10.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âlemi yakdı şarâb-ı âteş-i âhum benüm

Mihr-i hüsnün zerresin arz it gel ey mâhum benüm

 

Her seher cânâ ne tan çâk-i girîbân eylesem

Gün gibi rûşen durur âh-ı sehergâhum benüm

 

Bende-i mukbil gibi kapunda derbân olmadur

Rûz u şeb ey âh-ı âlem devlet ü câhum benüm

 

Ârzû-yı cân u dil kıblem visâlün haccıdur

Ki_âstânun Ka’besine togrudur râhum benüm

 

Nâr-ı dûzeh yakmaya ey Nâzımî kim ol kadar

Âlemi yakdı şirâr-ı âteş-i âhum benüm

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 18.09.2013]. 1714.