NAZMİ, İsmail

(d. 1245/1826 - ö. 1317/1901)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İsmail Nazmî olan âşık, şiirlerinde Nazmî mahlasını kullanmıştır. Bektaşi şairi olan Nazmî, Kandiye’de 1826 yılında doğmuştur. Kandiye’nin soylu ailelerinden olan, Rükünoğullarındandır. Üniversite hocası olarak görev yapan Fazıl Nazmi isimli bir oğlu vardır. Kandiye’ye bağlı, Mağaralı köyündeki tekkenin kurucusu Mustafa Baba’dan el almış ve yaklaşık 16 yaşında tarikata girmiştir. Nazmî, 1901'de vefat etmiştir (Koca 1990: 633). 

Nazmî'nin yayımlanmamış bir divanı vardır. Ayrıca Nef’î'nin “Sözüm” redifli kasidesine güzel bir naziresi olduğu gibi yine Nef’î'nin Mevlânâ hakkındaki methiyesini de tahmis etmiştir (Ergun 1956: 225). Sadeddin Nüzhet Ergun, On Dokuzuncu Asırdanberi Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri adlı yapıtında İmam-ı Ali hakkında yazdığı bir methiyeye yer vermiştir (1956: 225). Ayrıca Ergun, Nazmî'nin devrinin kudretli şairlerinden biri olduğunu ifade etmektedir (1956: 224). Şiirlerinde Nazmî mahlasını kullanan âşık, Arapça, Farsça, İtalyanca, Fransızca, Rumca bilen bir şairdir (TDEA 1986: 545-546).

 

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1956). On Dokuzuncu Asırdanberi Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri (13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar). İstanbul: Maarif Yay.

"Nazmî" (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 545-546.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 18.12.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes 

Yâ emîrelmü’minin yâ hazret-i şâh-ı Necef 

Teşne-i lûtf-u emanım defter-i isyan bekef 

 

Şenkrîz-i âsitanın şepçerağ-ı can ü dil 

Dürr-ü tâc-ı husrevân yânında kıymetsiz hazef 

 

Elmeded ey dâver-i vâlâ-i Mezdettülyakîn 

Elmeded ey husrev-i şâhan-ı eslâf u halef 

 

Elmeded ey hâce-i dîvân-ü dâd ü âtıfet 

Elmeded ey Kâşif-i esrâr-ı ders-i Men aref 

 

Nazmî gerçi rehgüzârın eyledim kûhlülbasar 

Fani vü bakîde kâfidir bana işbu şeref 

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1956). On Dokuzuncu Asırdanberi Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi. 224-225.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ME’ÂBÎ, Lağımcıbaşı-zâde Şeyh Hacı Ahmed Me’âb Efendid. ? - ö. 1798-99Doğum YeriGörüntüle
2RÂCİH, Sâlih Râcih Efendid. ? - ö. 1852 ds.Doğum YeriGörüntüle
3RAHMÎ, İbrahîm Rahmî Efendid. 1839 - ö. 1894Doğum YeriGörüntüle
4AVNÎ, Yenişehirlid. 1826 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
5NECÎB, Hacı Necîb Paşad. 1826? - ö. 1905Doğum YılıGörüntüle
6NÂCÎ/HULÛSÎ, Hulûsî Nâcî Bey, İstanbullud. 1826 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
7Mehmed Tevfîk b. Osmand. 1827 - ö. 1901Ölüm YılıGörüntüle
8ÇINARÎ, Mehmedd. ? - ö. 1901?Ölüm YılıGörüntüle
9MUHTÂR, Hasırcı-zâde Sülün Efendi-zâde Ahmed Muhtâr Efendid. 1820 - ö. 1901Ölüm YılıGörüntüle
10SEFİL ALİd. 1847 - ö. 1907Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ABDÜLHAMİD EFENDİd. ? - ö. 1861Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÜDAVERDİ BABA, Hüseyind. 1796 - ö. 1859?-1866?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HATTÎ, Mustafa Hattî Efendid. ? - ö. 1760-61Madde AdıGörüntüle
14MUHAMMEDd. ? - ö. 1467’den sonraMadde AdıGörüntüle
15Ahmed, Ahmed bin Mahmûd, Molla Arab-zâde A. Efendi b. İmam Mahmûd Efendid. ? - ö. 1569Madde AdıGörüntüle