NECÎB, İbrâhim Necîb Bey

(d. 1823/1238 - ö. 1902/1320)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı İbrâhim Necîb Bey'dir. 1238/1823 yılında doğdu. Reisülulema ve Nakibüleşraf Kıbrıslı Hasan Tahsîn Bey'in oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra tarîk-i ilmîye intisap etti. Uzun süre muhtelif vilayetlerde niyabetlerde bulunduktan sonra adliye mesleğine girdi. Bidayet ve İstinaf mahkemeleri başkanlıkları yaptı. Son memuriyeti Ceza'ir-i Bahr-i Sefid İstinaf Ceza Mahkemesi reisliğidir. İlmî derecelerden İstanbul payesini elde etmiştir. 1320/1902 senesinde Rodos'ta vefat etti, orada medfundur.

İbnü'l-Emin'e göre rind-meşreb idi; bazı manzumeleri kızının oğlu Doktor Ali Fu'âd Bey'in nezdindedir (İnal 1988: 1165). Şiirlerine örnek Son Asır Türk Şairleri'ndedir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bu cây-ı bî-vefâda inşirâh-ı tâm kâbil mi

Huzûr-ı dille imrâr-ı dem ü eyyâm kâbil mi

Gül ü mül sünbül ü bülbül deminden müstefîd olmak

Aceb mümkin midir fasl-ı bahârı râm kâbil mi

Medâr-ı def'-i efkâr olmak üzre bezm-i işretde

Bu şeb dest-i dilârâdan dolu bir câm kâbil mi

Nedendir tâli'imden gördüğüm envâ'-ı tazyîkât

O yâre arz idüp esbâb-ı isti'lâm kâbil mi

Sebük-magzân ile bahse girişme iltizâm eyle

Sükûtı râh-ı aşkda zâhidi ilzâm kâbil mi

Demi geldi Necîbâ verd-i ra'nâ-yı dilârâya

Merâm-ı andelîbi eylemek ifhâm kâbil mi

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. II. İstanbul: Dergah Yay. 1165-1166.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEVDET PAŞA, Ahmed Cevdet Paşa, Lofçalıd. 1823 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
2FÂ'İZ, Mehmed Fâ'iz Efendid. 1823 - ö. 1845Doğum YılıGörüntüle
3FEHMÎ, Malkoç-zâde Hacı Mehmed Fehmîd. 1823 - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
4ŞEVKÎ, Hüseyind. 1852 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
5FEŞÂNÎ, Bekird. 1809 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
6FETHÎ, Ahmed Fethîd. 1846-1847 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
7İBRET, Mehmedd. ? - ö. 1845MeslekGörüntüle
8KABÛLÎ, Mustafad. ? - ö. 1829MeslekGörüntüle
9İHYÂ, Ömer İhyâüddin Efendid. 1876-77 - ö. 1909MeslekGörüntüle
10NUSRET, Seyyid Mehmed Nusret Ali Han Efendi, Delhilid. 1848 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RE'FET BEY, Bereketoğlud. 1870 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AYNÎ, Anteplid. 1766 - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KÂ'İLd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14NEVA, Cefergulu Hand. ? - ö. 1866Madde AdıGörüntüle
15AHMED-İ RÛMÎd. ? - ö. 1631-1632Madde AdıGörüntüle