NEFZÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tezkirelerde Nefzî mahlaslı herhangi bir şaire rastlanmamaktadır. Ancak Topkapı Sarayı Kütüphanesinde bulunan ve 16. yüzyılın sonlarında tertip edilen ve hemen hemen hepsi bu yüzyılda yetişmiş şairlerin manzumelerinden müteşekkil olan bir şiir mecmuasında (Revan 1973) Nefzî’nin III. Mehmed’in (ö. 1603)  1003/1595 yılındaki cülusuna tarih düşürmek için kaleme aldığı bir tarih kıtʻası kayıtlıdır. Hem bu şiir mecmuasının tertip edildiği dönem hem de bu manzumenin III. Mehmed’in cülusu için keleme alınmış olması Nefzî’nin 16. yüzyılın sonlarında hayatta olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

Mecmûa-i Eşâr. Topkapı Sarayı Kütüphanesi “Revan 1973”. vr. 36a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 02.08.2021
Güncelleme Tarihi: 02.08.2021

Eserlerinden Örnekler

İrüp dehre münâdî bir seher dergâh-ı ʻâlîden

Cihânuñ halkına müjde-dih-i zıll-ı İlâh oldı

 

Didi Sultân Mehemmed Hân taht-ı âl-i ʻOsmâna

Cülûs itdi bi-hamdi’llâh şeh-i ʻâlem-penâh oldı

 

O demde hâtif-i kudsî didi târîhini ey Nefzî

Bu devre ʻadl içün Sultân Mehemmed pâdişâh oldı

Mecmûa-i Eşâr. Topkapı Sarayı Kütüphanesi “Revan 1973”. vr. 36a.