NİSÂRÎ, Hüseyin Nisârî Efendi

(d. ?/? - ö. 1662-63/1664-65/1073-1075)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hüseyin Nisârî Efendi.Asıl adı Hüseyin'dir Abdurrahman Hibrî'ye göre Edirne'de, diğer kaynaklarda ise İstanbul'da doğduğu belirtilir. .Divan kâtibi oldu. Ölüm tarihini Beliğ 1073/1662-63, Safayi 1075/1664-65 olarak verir.

Devrinin çok tanınmış şairlerinden biridir. Manzum bir tarih yazıp IV. Mehmed (saltanatı: 1648-1687)'e sundu. Güzel tarihler düşürmüştür. Mürettep Dîvân'ı vardır.

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Beliğ İsmail Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım). Ankara: Anıl Matbaacılık.

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.

Abdurrahman Hibrî (1999). Enisü’l-Müsâmirîn. Edirne Tarihi. (Çev. Ratib Kazancıgil). Edirne: Edirne Valiliği Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî Vefeyât-ı Ayvansarayî. İstanbul:Buhara Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 261.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım)Ankara: KB Yay. 231.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 290.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 25.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Kûşe-i çeşmün meger kim câ-nişîn-i fitnedür

Her nigeh-i kâtili ser-der-kemîn-i fitnedür

Dil-i nâ-kâm olurdı behremend-i nakd-efzâsı

Leb-i hemyân-ı vaslı olmasa memhûr-ı istignâ

Mey-perestüm sâgar-ı Cemşîde itmem iltifât

Teşneyem ser-çeşme-i huşîde itmem iltifât

Neşve-i sahbâ-yı 'ışkı saklamak emr-i muhâl

Herkes mestâneveş ifşâ-yı râz itmek de güç

Bî-hakîkatdir Nisârî gerçi hûbân-ı zamân

Selb-i zevk-i hâlet-i 'ışk-ı mecâz itmek de güç

'Itr-pâş oldı dimâg-ı zihne bûy-ı nev-bahâr

Cûlar oldı sahn-ı bâga âb-ı rûy-ı nev-bahâr

(Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay. 438).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMÎN/VAHÎD, Solaklar Kethudâsı-zâde Mehmed Emîn Vahîd Efendid. 1824 - ö. 1887Doğum YeriGörüntüle
2KÂŞİF, Üsküdarî Ali Kâşif Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MÜDÂMÎ, Hattat Emir Ni'metzâde Hasan Müdâmî Çelebid. ? - ö. 1605Doğum YeriGörüntüle
4EMÎN/VAHÎD, Solaklar Kethudâsı-zâde Mehmed Emîn Vahîd Efendid. 1824 - ö. 1887Doğum YılıGörüntüle
5KÂŞİF, Üsküdarî Ali Kâşif Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MÜDÂMÎ, Hattat Emir Ni'metzâde Hasan Müdâmî Çelebid. ? - ö. 1605Doğum YılıGörüntüle
7EMÎN/VAHÎD, Solaklar Kethudâsı-zâde Mehmed Emîn Vahîd Efendid. 1824 - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
8KÂŞİF, Üsküdarî Ali Kâşif Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MÜDÂMÎ, Hattat Emir Ni'metzâde Hasan Müdâmî Çelebid. ? - ö. 1605Ölüm YılıGörüntüle
10EMÎN/VAHÎD, Solaklar Kethudâsı-zâde Mehmed Emîn Vahîd Efendid. 1824 - ö. 1887MeslekGörüntüle
11KÂŞİF, Üsküdarî Ali Kâşif Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12MÜDÂMÎ, Hattat Emir Ni'metzâde Hasan Müdâmî Çelebid. ? - ö. 1605MeslekGörüntüle
13EMÎN/VAHÎD, Solaklar Kethudâsı-zâde Mehmed Emîn Vahîd Efendid. 1824 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KÂŞİF, Üsküdarî Ali Kâşif Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MÜDÂMÎ, Hattat Emir Ni'metzâde Hasan Müdâmî Çelebid. ? - ö. 1605Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EMÎN/VAHÎD, Solaklar Kethudâsı-zâde Mehmed Emîn Vahîd Efendid. 1824 - ö. 1887Madde AdıGörüntüle
17KÂŞİF, Üsküdarî Ali Kâşif Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MÜDÂMÎ, Hattat Emir Ni'metzâde Hasan Müdâmî Çelebid. ? - ö. 1605Madde AdıGörüntüle