NİYÂZÎ, Gurebâ-i Yesâr Agası-zâde Niyâzî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1622'den sonra?/1031)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Tayyâr-zâde Atâ (Arslan 2010: 255-256)’da Sultan II. (Genç) Osman devri (1618-1622) şairleri bölümünde kayıtlıdır. Buradaki kayda göre adı Gurebâ-i Yesâr Agası-zâde Niyâzî Çelebi’dir. Enderun şairlerindendir. Doğum tarihi ve yeri, ailesi, mesleği ve eserlerine dair bir bilgi yoktur. Sultan Genç Osman’ın ölüm tarihi olan 1031/1622’den sonra ölmüş olmalıdır.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay.122-123.

İnalcık, Halil (2007). “Osman II”. İslâm Ansiklopedisi. C. 33. İstanbul: TDV Yay. 453-456.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1129.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 06.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Müfred

Sakınsun âteşinden bu dil-i pür-tâb-ı sûzânun

Yüzi suyıyla tursun dôstum şemşîr-i bürrânun

Velehû

Nazm-ı umûr-ı ‘âkil ü sultân olan bilür

Ahvâl-i hükm-i hikmeti Lokmân olan bilür

Velehû

Alalım nakd-i dil ü cân ile ‘aşk-ı yâri

Neye mâlik olur ey dil görelim agyârı

Velehû

Beni kurbân idersen bârî makbûl oldıgım bildür

Yakup ol rûy-ı âteş-nâk ile kârım tamâm itme

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay.255-256.