NİZÂMÎ, Müneccel /Mincel Ahmed Nizâmî Efendi

(d. ?/? - ö. Şaban 1108/Şubat-Mart 1697)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Müneccel /Mincel Ahmed Nizamî olarak kayıtlara geçti. Anadolu’da Aydonat kasabasında doğdu. İsmi Müneccel'dir. Bazı kaynaklarda bu isim Mincel şeklinde okunmuştur. Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şuarâ,  Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî'de Mincel; Şeyhî Mehmed Efendi'nin Vekâyiü’l-Fuzalâsı 'nda Müneccel olarak kayıtlıdır. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi. Şeyhülislam Minkarî-zâde’den mülazım oldu. Kırkakça Medrese'den mazul oldu. Şevval 1107/Mayıs-Haziran 1696'da Piyale Paşa Darülhadisi'ne atandı. Şevval 1107/Mayıs-Haziran 1696'da Gazanfer Ağa Medresesi'nde müderrislik görevinde bulundu. Saray hocalığı yaptı (Özcan 1989: 133-34). Şaban 1108/Şubat-Mart 1697'de vefat etti.

Nizamî mahlasıyla şiirler yazdı. Şiir ve inşada yetenekli idi. 

 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 612.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 667-68.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1066.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.1.İstanbul: Matbaa-i Âmire. 230.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 133-34.

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmûsü'l-A'lâm. C.6. İstanbul: Kaşgar Neşriyat.4589.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 30.08.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Felekde mihr ü mehde cüst ü cûlar hep senünçündür

Zemînde zâr u giryân âb-ı rûlar hep senünçündür

Benefşeler egilmişler nişân-ı pâyın ararlar

Çemende ben gibi bu ser-fürûlar hep senünçündür

N'ola bir kerre meyl itsen kenâre ey dür-i yek-tâ

Der-i mey-hânelerde hây u hûlar hep senünçündür

Nizâmî arzûlardan kesilmek istedi ammâ

Dilinde bakdı gördü ârzûlar hep senünçündür

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 612.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZÜLÂLÎ, Enderunlu Hasan Efendid. ? - ö. 1731-32Doğum YeriGörüntüle
2LAFZÎ, İbrahîmd. ? - ö. 1675-76Doğum YeriGörüntüle
3ZÜLÂLÎ, Enderunlu Hasan Efendid. ? - ö. 1731-32Doğum YılıGörüntüle
4LAFZÎ, İbrahîmd. ? - ö. 1675-76Doğum YılıGörüntüle
5ZÜLÂLÎ, Enderunlu Hasan Efendid. ? - ö. 1731-32Ölüm YılıGörüntüle
6LAFZÎ, İbrahîmd. ? - ö. 1675-76Ölüm YılıGörüntüle
7ZÜLÂLÎ, Enderunlu Hasan Efendid. ? - ö. 1731-32MeslekGörüntüle
8LAFZÎ, İbrahîmd. ? - ö. 1675-76MeslekGörüntüle
9ZÜLÂLÎ, Enderunlu Hasan Efendid. ? - ö. 1731-32Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10LAFZÎ, İbrahîmd. ? - ö. 1675-76Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ZÜLÂLÎ, Enderunlu Hasan Efendid. ? - ö. 1731-32Madde AdıGörüntüle
12LAFZÎ, İbrahîmd. ? - ö. 1675-76Madde AdıGörüntüle