NÛRÎ, Abdülkerîm Nûrî Efendi, Ispartalı

(d. 1809/1224 - ö. 1861/1278)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abdülkerîm Nûrî Efendi’dir. Şiirlerinde Nûrî mahlasını kullandı. 1224/1809 yılında Isparta’da doğdu. 1243/1827 yılında tahsil için İstanbul’a geldi. Burada bir müddet Arapça öğrendikten ettikten sonra Kadızâde Tâhir’e kethüdalık yaptı. Üç yıl II. Sultan Bâyezid Camisi’de evkaf kaymakamlığında bulundu. Müderrislik sınıfına dâhil oldu ve Beşiktaş kadı naipliği yaptı. 1278/1861 yılında vefat etti.
Dîvânçe-i Tevârîh adlı bir eseri vardır. Eserin yazması Millî Kütüphane Yz FB 388/1’de olup içinde 145 manzum tarih, 2 şarkı ve son 19 yaprakta “Tercüme-i Ahvâl-i Nûrî” başlıklı şairin biyografisi vardır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2006). “Nûrî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.6. Ankara: AKM Yay. 656.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 21.11.2014]

Millî Kütüphane Yz FB 388/1.

Nûrî. Dîvân. http://yazmalar.mkutup.gov.tr/detay_goster.php?k=1402 [Erişim Tarihi: 21.11.2014].

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarih
Hazret-i Abdulmecîd Hân’ın ulüvv-i himmeti
İtdi müstağrak cihânı bâ-husûs sûr-ı Hıtan


Vasf olunmaz sûr-ı nevdir hem dahi mümkün degil
Böyle bir sûr-ı hümâyûn görmedi çeşm-i cihân

Hamdü-lillâh kıldı ihyâ sünnet-i peygamberi
Sûr-ı nev olsun hümâyûn şâh-ı devrâna hemân

Bendesi Nûrî didi sad şevkile târîhini
Bârekallah oldu zîbâ sünnet-i şehzâdegân

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 422.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Gülser Hünükd. 01 Nisan 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2LÜTFÎ, Ispartalıd. 1815 - ö. 1871Doğum YeriGörüntüle
3DU\'ÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HASAN RIZÂ EFENDİd. 1809-10? - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
5AŞKÎ, Hacetci-zâde Hüseyin Aşkî Efendid. 1809 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED ATÂULLAH BEY, İstanbullud. 1809 - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
7TAHSÎNd. 1800/01 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
8ZARÎF MUSTAFA PAŞA, İstanbullud. 1816 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
9NAZÎF, Mehmed Nazîf Efendi, Karamanlıd. ? - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
10ZA‘ÎFÎ, Pîr Muhammedd. 1494-95 (?) - ö. 1557\\\\\\\'ten sonraMeslekGörüntüle
11YETÎMÎ, Hâşimî-zâde Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1665MeslekGörüntüle
12AVNÎ, Kevâkibî-zâde, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1643-44MeslekGörüntüle
13İZZET, Hüseyin İzzet Efendi, Karaferyelid. 1829 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEBÂTÎ, Hâfız Mehmed Sebâtüddîn Efendid. 1846 - ö. 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞERÎFÎ, Muhammedd. 1772 - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DÜRRÎ, Mehmed Efendid. 17.yy - ö. 1687Madde AdıGörüntüle
17YÜMNÎ, Ayas Paşa-zâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18AHMED, Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşad. 1426 ? - ö. 1496-97Madde AdıGörüntüle