NÛRÎ, Abdülkerîm Nûrî Efendi, Ispartalı

(d. 1224/1809 - ö. 1278/1861)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdülkerîm Nûrî Efendi’dir. Şiirlerinde Nûrî mahlasını kullandı. 1224/1809 yılında Isparta’da doğdu. 1243/1827 yılında tahsil için İstanbul’a geldi. Burada bir müddet Arapça öğrendikten ettikten sonra Kadızâde Tâhir’e kethüdalık yaptı. Üç yıl II. Sultan Bâyezid Camisi’de evkaf kaymakamlığında bulundu. Müderrislik sınıfına dâhil oldu ve Beşiktaş kadı naipliği yaptı. 1278/1861 yılında vefat etti.
Dîvânçe-i Tevârîh adlı bir eseri vardır. Eserin yazması Millî Kütüphane Yz FB 388/1’de olup içinde 145 manzum tarih, 2 şarkı ve son 19 yaprakta “Tercüme-i Ahvâl-i Nûrî” başlıklı şairin biyografisi vardır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2006). “Nûrî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.6. Ankara: AKM Yay. 656.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 21.11.2014]

Millî Kütüphane Yz FB 388/1.

Nûrî. Dîvân. http://yazmalar.mkutup.gov.tr/detay_goster.php?k=1402 [Erişim Tarihi: 21.11.2014].

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarih
Hazret-i Abdulmecîd Hân’ın ulüvv-i himmeti
İtdi müstağrak cihânı bâ-husûs sûr-ı Hıtan


Vasf olunmaz sûr-ı nevdir hem dahi mümkün degil
Böyle bir sûr-ı hümâyûn görmedi çeşm-i cihân

Hamdü-lillâh kıldı ihyâ sünnet-i peygamberi
Sûr-ı nev olsun hümâyûn şâh-ı devrâna hemân

Bendesi Nûrî didi sad şevkile târîhini
Bârekallah oldu zîbâ sünnet-i şehzâdegân

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 422.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nazik Erik,d. 1919 - ö. 25 Ağustos 2012Doğum YeriGörüntüle
2Durmuş Kayad. 20 Mayıs 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FEYZİ/FEYYAZ, Feyzi Mehmed Efendid. 1820 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
4SELMAN BABAd. 1809 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
5ATÂ BEYd. 1809 - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
6BEHCET, Abdullahd. 1809 - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
7FEHMÎ, Mustafâ Mazlûm Fehmî Paşad. 1812 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
8DÜRRÎ, Süleymând. 1820-21 - ö. 1861\'den önceÖlüm YılıGörüntüle
9BEDRÎ, Ahmed Bedrî Efendid. 1817 - ö. 1861 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10VEZNÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1577MeslekGörüntüle
11IYDÎ-ZÂDE, ÂTIF, Ahmed Âtıf Efendid. ? - ö. 1713MeslekGörüntüle
12CEMÂLÎ, Hanım-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 13 Aralık 1674MeslekGörüntüle
13FETHÎ, Abdulfettâh Efendid. 1837 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ENVER, Şeyh Mustafa Enver Efendid. 1824 - ö. 1872Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ABDÜLLATÎF FAZLÎd. ? - ö. 1854 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nuri Turgut Adalıd. 1922 - ö. 9 Ağustos 2004Madde AdıGörüntüle
17LA'LÎ, La'lî Ahmed Efendid. ? - ö. 11 Ekim 1780Madde AdıGörüntüle
18NAZÎF, Mustafad. ? - ö. 1825Madde AdıGörüntüle