NÛRÎ, Abdülkerîm Nûrî Efendi, Ispartalı

(d. 1224/1809 - ö. 1278/1861)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdülkerîm Nûrî Efendi’dir. Şiirlerinde Nûrî mahlasını kullandı. 1224/1809 yılında Isparta’da doğdu. 1243/1827 yılında tahsil için İstanbul’a geldi. Burada bir müddet Arapça öğrendikten ettikten sonra Kadızâde Tâhir’e kethüdalık yaptı. Üç yıl II. Sultan Bâyezid Camisi’de evkaf kaymakamlığında bulundu. Müderrislik sınıfına dâhil oldu ve Beşiktaş kadı naipliği yaptı. 1278/1861 yılında vefat etti.
Dîvânçe-i Tevârîh adlı bir eseri vardır. Eserin yazması Millî Kütüphane Yz FB 388/1’de olup içinde 145 manzum tarih, 2 şarkı ve son 19 yaprakta “Tercüme-i Ahvâl-i Nûrî” başlıklı şairin biyografisi vardır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2006). “Nûrî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.6. Ankara: AKM Yay. 656.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 21.11.2014]

Millî Kütüphane Yz FB 388/1.

Nûrî. Dîvân. http://yazmalar.mkutup.gov.tr/detay_goster.php?k=1402 [Erişim Tarihi: 21.11.2014].

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarih
Hazret-i Abdulmecîd Hân’ın ulüvv-i himmeti
İtdi müstağrak cihânı bâ-husûs sûr-ı Hıtan


Vasf olunmaz sûr-ı nevdir hem dahi mümkün degil
Böyle bir sûr-ı hümâyûn görmedi çeşm-i cihân

Hamdü-lillâh kıldı ihyâ sünnet-i peygamberi
Sûr-ı nev olsun hümâyûn şâh-ı devrâna hemân

Bendesi Nûrî didi sad şevkile târîhini
Bârekallah oldu zîbâ sünnet-i şehzâdegân

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 422.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂDİRÎ, Abdülkadir Hamîdî Efendid. ? - ö. 1548Doğum YeriGörüntüle
2Salih Zeki Aktayd. 1896 - ö. 21 Mart 1971Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED, Şeyh Teberdard. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED ATÂULLAH BEY, İstanbullud. 1809 - ö. 1851Doğum YılıGörüntüle
5ATÂ BEYd. 1809 - ö. 1852Doğum YılıGörüntüle
6ZÎVER, İstanbullud. 1809 - ö. 1829Doğum YılıGörüntüle
7BEDRÎ, Ahmed Bedrî Efendid. 1817 - ö. 1861 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8TAHSÎNd. 1800/01 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
9YÛSUF/MUHLİS, Yûsuf Efendid. ? - ö. 1861-1876 arasıÖlüm YılıGörüntüle
10ES’AD-ZÂDE, Seyyid Mes’ûd Efendid. ? - ö. 1680MeslekGörüntüle
11NASÎBÎ, İsmail Efendi-zâde Halil Efendid. ? - ö. 1682-83MeslekGörüntüle
12NÂZIM, Abdurrahimd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13NÂTIKÎ, Ahmed Dursund. 1785 - ö. 1863Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LÜTFÎ/HÂZIM, Sağır-zâded. 1858-59 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEVKÎ, Azîz İmâmı-zâde Osman Şevkî Efendid. ? - ö. 1839Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAKÎM, Şah Mehmedd. ? - ö. 1521Madde AdıGörüntüle
17HATMÎ, Abdurrahim Çelebid. ? - ö. 1619Madde AdıGörüntüle
18BÂKÎ-ZÂDE REMZÎ, İsmaild. 1641-42 - ö. 01 Mayıs 1703Madde AdıGörüntüle