NÛRÎ, Aşçıbaşızâde Kîlârî Nûrî Ağa

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatına dair bilinenler Tayyâr-zâde Atâ (Arslan 2010: 398)’da yazılanlardan ibarettir. Buna göre adı Nuri Ağa'dır. Aşçıbaşızâde Kîlârî Nuri Ağa olarak tanındı. Enderun'da yetişti. Sultan III. Mustafa devri (1750-1774) şairlerindendir.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 398-399.

Beydilli, Kemal (2006). “Mustafa III”. İslam Ansiklopedisi. C.31. İstanbul: TDV Yay. 280-283.

Cunbur, Müjgân (2006). “Nûrî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 656. 

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.1109.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Pâdişâh-ı işvesin iklîm-i hüsn ü ân senin

Her ne kim emr eyler isen bendene fermân senin

Zerreden çok dilberâ dil-hastegân-ı vuslatın

Âfitâb-ı ‘âlem-ârâsın bugün devrân senin

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 398-399).