NÛRÎ, Kadı Nurullah Efendi

(d. ?/? - ö. 960/1552-53)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Aksaray’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Nurullah’tır. Kadı Nurullah Efendi olarak tanındı. Önce babasından ders aldı. Sonra medrese öğrenimi görerek Ataullâh Efendi'den mülâzım oldu. İstanbul’da Kepenkçi Medresesi’nde müderrislik yaptı. Daha sonra kadı oldu. 960/1552-53 yılında vefat etti. Devrinin tanınmış bilginlerindendi.

Eserleri şunlardır:

1. Seba-i Seyyâre: İki bin beyitten oluşan eser, Taşlıcalı Yahya’nın Gencîne-i Râz adlı mesnivesinin zeyli gibidir (Sungurhan-Eyduran 2009: 376).

2. Divan: Divanı olduğuna dair bilgi Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986: 86)’nde bulunmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1270.

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmânlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 497.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 351.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1103.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2008). Beyânî Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi 17.06.2014]. 216.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 17.06.2014]. 376-377.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 6. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 4218.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Nurî Nurullah Efendi (Kadızâde)”. İstanbul: Dergâh Yay. 86.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2006). C. 6. “Nûrî”. Ankara: AKM Yay. 652. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 01.07.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Seb‘a-i Seyyâre’den

Şi‘r

Hamd ile olsa eger nazm-ı kelâm

Bismil ile bulur ol tarz tamâm

Cehd idüp derc ide gör bunları sen

Pür-letâ’if ola tâ nazm-ı sühan

Sühanun kim ola emr-i zî-bâl

Bunlar olmasa olur bî-denbâl

Nat-ı Resûl yine ol kitâbdandur.

Şi‘r

Mucizâtına anun ehl-i seyr

Yazdılar niçe mücelled defter

Hilye vü sîretine cüssem fühûl

Getürüp niçe hadîs-i makûl

Çalışup bir niçe yıl Kâdî Ayâz

Yazdugın idemedi dahı beyâz

Ne Buhârî ne Sahîh-i Müslim

Her biri eyledi çün râhını güm

Ahmed-i Hanbelî de çekdi emek

Lîk tahrîr olup müstedrek

(Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 17.06.2014]. 376-377.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sadi Uluırmakd. 1925 - ö. 15 Eylül 1979Doğum YeriGörüntüle
2HURREM/CEMÂLÎ, Hurremü'l-Cemâlî b. Mehmed b. Süleymanü'l-Karamanîd. ? - ö. 1562Doğum YeriGörüntüle
3Sinan Uğurlud. 07 Mayıs 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Sadi Uluırmakd. 1925 - ö. 15 Eylül 1979Doğum YılıGörüntüle
5HURREM/CEMÂLÎ, Hurremü'l-Cemâlî b. Mehmed b. Süleymanü'l-Karamanîd. ? - ö. 1562Doğum YılıGörüntüle
6Sinan Uğurlud. 07 Mayıs 1940 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Sadi Uluırmakd. 1925 - ö. 15 Eylül 1979Ölüm YılıGörüntüle
8HURREM/CEMÂLÎ, Hurremü'l-Cemâlî b. Mehmed b. Süleymanü'l-Karamanîd. ? - ö. 1562Ölüm YılıGörüntüle
9Sinan Uğurlud. 07 Mayıs 1940 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Sadi Uluırmakd. 1925 - ö. 15 Eylül 1979MeslekGörüntüle
11HURREM/CEMÂLÎ, Hurremü'l-Cemâlî b. Mehmed b. Süleymanü'l-Karamanîd. ? - ö. 1562MeslekGörüntüle
12Sinan Uğurlud. 07 Mayıs 1940 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Sadi Uluırmakd. 1925 - ö. 15 Eylül 1979Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HURREM/CEMÂLÎ, Hurremü'l-Cemâlî b. Mehmed b. Süleymanü'l-Karamanîd. ? - ö. 1562Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Sinan Uğurlud. 07 Mayıs 1940 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sadi Uluırmakd. 1925 - ö. 15 Eylül 1979Madde AdıGörüntüle
17HURREM/CEMÂLÎ, Hurremü'l-Cemâlî b. Mehmed b. Süleymanü'l-Karamanîd. ? - ö. 1562Madde AdıGörüntüle
18Sinan Uğurlud. 07 Mayıs 1940 - ö. ?Madde AdıGörüntüle