NÛRÎ, Kadı Nurullah Efendi

(d. ?/? - ö. 960/1552-53)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Aksaray’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Nurullah’tır. Kadı Nurullah Efendi olarak tanındı. Önce babasından ders aldı. Sonra medrese öğrenimi görerek Ataullâh Efendi'den mülâzım oldu. İstanbul’da Kepenkçi Medresesi’nde müderrislik yaptı. Daha sonra kadı oldu. 960/1552-53 yılında vefat etti. Devrinin tanınmış bilginlerindendi.

Eserleri şunlardır:

1. Seba-i Seyyâre: İki bin beyitten oluşan eser, Taşlıcalı Yahya’nın Gencîne-i Râz adlı mesnivesinin zeyli gibidir (Sungurhan-Eyduran 2009: 376).

2. Divan: Divanı olduğuna dair bilgi Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986: 86)’nde bulunmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1270.

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmânlı Müellifleri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 497.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 351.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1103.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2008). Beyânî Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi 17.06.2014]. 216.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 17.06.2014]. 376-377.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 6. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 4218.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Nurî Nurullah Efendi (Kadızâde)”. İstanbul: Dergâh Yay. 86.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2006). C. 6. “Nûrî”. Ankara: AKM Yay. 652. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 01.07.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Seb‘a-i Seyyâre’den

Şi‘r

Hamd ile olsa eger nazm-ı kelâm

Bismil ile bulur ol tarz tamâm

Cehd idüp derc ide gör bunları sen

Pür-letâ’if ola tâ nazm-ı sühan

Sühanun kim ola emr-i zî-bâl

Bunlar olmasa olur bî-denbâl

Nat-ı Resûl yine ol kitâbdandur.

Şi‘r

Mucizâtına anun ehl-i seyr

Yazdılar niçe mücelled defter

Hilye vü sîretine cüssem fühûl

Getürüp niçe hadîs-i makûl

Çalışup bir niçe yıl Kâdî Ayâz

Yazdugın idemedi dahı beyâz

Ne Buhârî ne Sahîh-i Müslim

Her biri eyledi çün râhını güm

Ahmed-i Hanbelî de çekdi emek

Lîk tahrîr olup müstedrek

(Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 17.06.2014]. 376-377.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAŞÛKÎ, Kemald. 1508 - ö. 1528Doğum YeriGörüntüle
2Fikret Otyamd. 19 Aralık 1926 - ö. 9 Ağustos 2015Doğum YeriGörüntüle
3HAYDAR/HAYDAR ARSLAN, Haydar Asland. 1926 - ö. 2007Doğum YeriGörüntüle
4MAŞÛKÎ, Kemald. 1508 - ö. 1528Doğum YılıGörüntüle
5Fikret Otyamd. 19 Aralık 1926 - ö. 9 Ağustos 2015Doğum YılıGörüntüle
6HAYDAR/HAYDAR ARSLAN, Haydar Asland. 1926 - ö. 2007Doğum YılıGörüntüle
7MAŞÛKÎ, Kemald. 1508 - ö. 1528Ölüm YılıGörüntüle
8Fikret Otyamd. 19 Aralık 1926 - ö. 9 Ağustos 2015Ölüm YılıGörüntüle
9HAYDAR/HAYDAR ARSLAN, Haydar Asland. 1926 - ö. 2007Ölüm YılıGörüntüle
10MAŞÛKÎ, Kemald. 1508 - ö. 1528MeslekGörüntüle
11Fikret Otyamd. 19 Aralık 1926 - ö. 9 Ağustos 2015MeslekGörüntüle
12HAYDAR/HAYDAR ARSLAN, Haydar Asland. 1926 - ö. 2007MeslekGörüntüle
13MAŞÛKÎ, Kemald. 1508 - ö. 1528Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Fikret Otyamd. 19 Aralık 1926 - ö. 9 Ağustos 2015Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAYDAR/HAYDAR ARSLAN, Haydar Asland. 1926 - ö. 2007Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MAŞÛKÎ, Kemald. 1508 - ö. 1528Madde AdıGörüntüle
17Fikret Otyamd. 19 Aralık 1926 - ö. 9 Ağustos 2015Madde AdıGörüntüle
18HAYDAR/HAYDAR ARSLAN, Haydar Asland. 1926 - ö. 2007Madde AdıGörüntüle