NÛRÎ, Mustafa Nûrî Efendi, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1264/1848)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl Adı Mustafa Nûrî Efendi'dir. İstanbul'da öğrenimini tamamladıktan sonra müderris sınıfına geçmiş, 1261/1845 senesinde Mekke mevletiyetine atanmış, buradaki görevini tamaladıktan sonra İstanbul'a dönerken Kayser adlı yerde vefat etmiştir. Kaynaklarda vefat tarihi bildirilmemekle beraber Fatîn, mevleviyet müddetini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönerken yolda vefat ettiğini (1271:423) bildirdiğine göre normalde üç yıl olan mevleviyet süresini göz önüne alırsak Nûrî Efendi'nin 1264/1848 yılında vefat ettiğini kabul etmemiz gerekir.

Milli Kütüphane Yz. FB 194 numarada 1262/1846 senesinde sağ olan Nûrî adında birine ait bir Dîvân bulunmaktadır. Bu Dîvân'ın içindeki şiirlerden bu şairin Aydın ve Saruhan'da da görev yaptığı anlaşılmaktadır. Kesin olmamakla beraber bu Dîvân'ın Mustafa Nûrî'ye ait olduğu düşünülebilir. Fatîn'e göre bir kıt‘a Dîvânçe'si vardır (1271: 423). Keşfü'z-Zünûn Zeyli'nde ise Dîvân'ı olduğu bildirilmektedir (İsmail Paşa 1945: 535).

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2006). "Nûrî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VI. Ankara: AKM Yay. 656.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

İsmail Paşa (1945). Keşfü'z‑Zünûn Zeyli. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âh ilişdi kâkül-i dildâra bir ben bir gönül

Şâne-veş olmakdadır sad-pâre bir ben bir gönül

İntizâr-ı vuslat-ı dilber ile şeb-tâ-seher

Kalmışız bî-tâkat u bî-çâre bir ben bir gönül

Devr ider vâdî-i aşkı yine merkezde mukîm

Bu revişle benzedi pergâra bir ben bir gönül

Gördi nazm-ı Râşid'i çün bülbül-âsâ başladı

Gülşen-i tanzîrde güftâra bir ben bir gönül

Bir gül-i ra'nâ içün gülşen-serây-ı dehrde

Nûriyâ uydı hezâr-ı zâra bir ben bir gönül

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 422.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEYLÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1657-58Doğum YeriGörüntüle
2RESMÎ, Çukadar-zâde Ahmed Efendid. ? - ö. 1783-84Doğum YeriGörüntüle
3Evin Okçuoğlud. 03 Aralık 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4LEYLÂ HANIMd. ? - ö. 1848Ölüm YılıGörüntüle
5RÂGIB, Hacı Mehmed Râgıbd. 1786 - ö. 1848Ölüm YılıGörüntüle
6ES'AD, Sahhâflar Şeyhi-zâde Es'ad Efendid. 1789 - ö. 1848Ölüm YılıGörüntüle
7MUHÎTÎd. ? - ö. 1599/1600MeslekGörüntüle
8KÂDİRÎ, Gîsûdâr Şeyh Ahmed Kâdirî Efendid. ? - ö. 1675MeslekGörüntüle
9MİSLÎ, İshak-zâde Ali Mislî Efendid. ? - ö. 1775/1776MeslekGörüntüle
10FITNAT, Hazînedâr-zâde Fıtnat Hanım,Trabzonlud. 1842 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÂNİYE, Fatma Sâniye Hanımd. 1836 - ö. 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FÂ'İK, Abdülkerîm Fâ'ik, Bağdatlıd. ? - ö. 1855 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İKRARÎ, Memiş Ayd. 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14FÎRÛZ, Muhammed Rahîm Sânîd. 1847 - ö. 1910Madde AdıGörüntüle
15UBEYDÎ, Ubeydullah Hand. ? - ö. 1539Madde AdıGörüntüle