NÛRÎ, Nûrî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Şefkat Efendi (Kılıç yty.: 159) ve Silahdarzâde (vr. 79b)’ye göre Divan-ı Hümayun’da hacegan sınıfından olup Anadolu Kazaskeri Âşir Efendi’nin damadı idi. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi yoktur. Kaynaklarda (Kılıç yty.: 159, Silahdarzâde vr. 79b) bir gazeli yer almaktadır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 351.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. II/1110.

Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 07.05.2015]. 159.

Silahdarzâde Mehmed Emin. Tezkire-i Şuara. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. T 2557. vr. 79b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.05.2015

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Vesîle-cûy-ı vuslat oldugum yâra duyurmuşlar

Nifâk etmişler ammâ ma’nevî himmet buyurmuşlar

Güzel ma’nâ degil yanunda gördüm düşde agyârı

Egerçi korkulu rü’yâyı cânâ hayra yormuşlar

Nevâl-i vasl-ı yâra kalmamış yer kalb-i âşıkda

Pey-â-pey cevr ile bî-çâreyi çokdan doyurmuşlar

Hele bî-dâri-i bahtımla vardım kûy-ı cânâna

Temâşâ eyledim gönlümce mest olmuş uyurmuşlar

Lebin şevkiyle teng eylerdim a’dâya bu meydânı

Semend-i himmet-i Nûrîyi lîkin pekçe yormuşlar

Kılıç, Filiz (hzl.) (yty.). Şefkat Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Şefkat-i Bagdâdî.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10742,metinsbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 07.05.2015]. 159.