NÛRÎ, Osman Nûrî Efendi, Selanikli

(d. 1258/1842 - ö. 1321/1903)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Osman Nûrî Efendi’dir. Şiirlerinde Nûrî mahlasını kullandı. 1258/1842 yılında Selanik’te doğdu. Cevahirci lakabıyla tanınan Derviş Ali Ağa isimli Mevlevi dervişinin oğludur. Hususi surette biraz okuduktan sonra devlet hizmetine girdi. Bir süre kereste ticareti ile meşgul oldu. Daha sonra Manastır’da imtihan edilerek avukatlığa başladı. Manastır’da mahkeme reisi olan Hersekli Ârif Hikmet’in meclisine devam etti. 1321/14 Haziran 1903 yılında Viyana’da vefat etti. Cenazesi Selanik’e naklolundu.
İbnü’l-Emin, Osman Nûrî Efendi’nin bir hayli şiirinin olduğunu, tuhaf nazımlarını Ârif Hikmet Bey’in okuyup güldüğünü kaydeder (Özcan 2000: 1687-1688).

 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Hidayet (hzl.) (2000). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. III. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Aceb efsâne kim hâbide vü bîdâr hayretde
Garîb meyhâne kim mestâne vü hüşyâr hayretde


Nedendir fikr ider ceryânını âb-ı revân ammâ
Gider bir suya bilmez mansıbın enhâr hayretde

Gül ü sünbül benefşe bahse girmez reng ü bûyundan
Gülistân içre varsa cümle-i ezhâr hayretde

Değildir münhasır uşşâka mir’ât-ı tecellîde
Kalır seyr eylese aks-i cemâlin yâr hayretde

Berîdir ehl-i tekvâ âteş-i sûzân-ı duzahdan
Halîlullah’a tesîr itmeyen ol nâr hayretde

Recâi’ye nazîre iktidârı var mıdır bilmem
Nedendir ictisârın Nûriyâ efkâr hayretde

(Özcan, Hidayet (hzl.) (2000). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. III. Ankara: AKM Yay. 1688.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BÂKÎ, Bâkî Efendi, Bâkî-i Selânikîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MEMİ, Memi Çelebid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66)Doğum YeriGörüntüle
3SUN'Î-İ SELÂNİKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HİLMİ (HİLMİ DEDE), Mehmed Ali Hilmi Dedebabad. 1842 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
5Hesenbey Melikzâde Zerdâbjd. 1842 - ö. 25 Kasım 1907Doğum YılıGörüntüle
6NA'ÎM, Mehmedd. 1842 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
7CELÂL, Abdullah Celâleddîn Paşad. 1847 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
8BÂLÎ, İşkodralıd. ? - ö. 1903 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9HÂFIZ, Erzurumlu İshâk Efendid. 1838 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
10İlker Karakaşd. 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ÖZCAN, Müslim Özcand. 1940 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Abdülahad Nurid. 1865 - ö. 1927MeslekGörüntüle
13SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MURÂD, Mollâ Murâdd. ? - ö. 1873 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SAFÂYÎ, Bendînci İsâ Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MU’TÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NAHİDE, Nahide Yılmazd. 1926 - ö. 28.04.2009Madde AdıGörüntüle
18SEYFÎ, Emîr Seyfeddîn Barlasd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle