NUSRET, Seyyid Mehmed Nusret Ali Han Efendi, Delhili

(d. 1264/1848 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Seyyid Mehmed Nusret Ali Han Efendi’dir. 1264/1848’te Delhi’de doğdu. Babası, Hindistan’da “İmâm-ı fenn-i manzara” lakabıyla maruf Abdülmansûr Seyyid Mehmed Nâsırüddîn’dir. Memleketinde ilim tahsil etti. Nusretü’l-Metâbi namıyla bir matbaa ve Nusretü’l-Ahbâr ismiyle bir gazete kurdu. Gazetede babasıyla birlikte Müslüman ahaliyi ikaz eden makaleler neşretti. Bu makalelerden seçmeleri Hakku’s-Sultân adıyla kitaplaştırarak yayımladı. Bilahare İstanbul’a geldi. Maarif Nezaretinde Encümen-i Teftiş ve Muayene Azası oldu. Daha sonra Encümenin Azalığına tayin edildi. Vefat tarihi bilinmemektedir (Özcan 2000: 1696-1697).

Nusret’in Türkçe ve Farsça bazı manzumelerini içeren Sühan-ı Devletî isimli eseri, 1328/1910 yılında İstanbul’da basıldı. Kitapta Hakîm Senâî’nin Farsça münâcâtının tahmis nazım şekliyle tercümesi, 7 kaside (1’i Farsça), 1 mesnevi, 12 gazel (4’ü Farsça), 1 kıt’a ve 3 mısra bulunmaktadır. Ayrıca kitabın sonunda İngiliz edebiyatından bir şiir ile iki mensur yazının Osmanlı Türkçesine tercümesi yer almaktadır. Şiirlerinde Hân mahlasını kullanmıştır.

Nusret, Hüseyin Vassâf’ın Nevsâl-i Asır (1314) isimli eserinde çocukluğundan beri seyahat ettiğini, elli yıldır İstanbul’da mutlu yaşadığını ve kendisinin aslında kitabette yetersiz olduğunu söylemektedir (1314: 191-193). Söz konusu eserde Sühan-ı Devletî kitabında olmayan iki şiiri bulunmaktadır.

Kaynakça

Hüseyin Vassâf (1314). Nevsâl-i Asır. İstanbul: Cemal Efendi Matbaası.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Nusret Ali Hân Dehlevî (1328). Sühan-ı Devletî. İstanbul: Bekir Efendi Matbaası.

Özcan, Hidayet (hzl). (2000). Son Asır Türk Şairleri. C. III. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sormadın hâl-i dili eylemedin şâd beni

Bu tegâfüldür eden mâ’il-i feryâd beni

Ebrû vü çeşm dururken seni cellâd seni

Hep tegâfülle edersin niye berbâd beni

Severim yâr seni kûy-ı vefâdan dönmem

Mahv kıl ister isen eyle sen is’âd beni

Zîr-i sâyende nigârım dilim ârâm bulur

Bir zamân aldadamazlar serv ü şimşâd beni

Dem-be-dem ben anı anmakdayım eyvâh meger

O unutmakla dahi eylemiyor yâd beni

Bâğ-bân etdi bahâr içre beni tutmağa cehd

Bekliyor şimdi hazân içre de sayyâd beni

Aşk-ı zülfi ile ey Hân leb-i şîrîn emeli

Gâh Kays etmededir gâh da Ferhâd beni (Cihangir 319)


(Nusret Ali Hân Dehlevî (1328). Sühan-ı Devletî. İstanbul: Bekir Efendi Matbaası. 12.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÎRÎN, Şîrîn-i Dehlevî/Dihlevî, Şîrîn-i Gûr, Radıyye Begüm, Raziyye Begümd. ? - ö. 14 Ekim 1240Doğum YeriGörüntüle
2FAKÎR, Şemseddin Abbas Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RIZAd. 1848-1849 - ö. 01.03.1920Doğum YılıGörüntüle
4DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
5TAKÎ, Abdurrahman, Urfalıd. 1848 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
6RIZAd. 1848-1849 - ö. 01.03.1920Ölüm YılıGörüntüle
7DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
8TAKÎ, Abdurrahman, Urfalıd. 1848 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
9RIZAd. 1848-1849 - ö. 01.03.1920MeslekGörüntüle
10DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913MeslekGörüntüle
11TAKÎ, Abdurrahman, Urfalıd. 1848 - ö. 1909MeslekGörüntüle
12RIZAd. 1848-1849 - ö. 01.03.1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TAKÎ, Abdurrahman, Urfalıd. 1848 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RIZAd. 1848-1849 - ö. 01.03.1920Madde AdıGörüntüle
16DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle
17TAKÎ, Abdurrahman, Urfalıd. 1848 - ö. 1909Madde AdıGörüntüle