NÜVÂZÎ

(d. ?/? - ö. 1639'dan sonra/1049'dan sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafâ, mahlası Nüvâzî’dir. Edirne’de doğdu. Babasının adı Muhammed’dir. IV. Murâd devri şairlerindendir. Edirne’de vefat etmiş ve Tepebaşı Mezarlığı’na gömülmüştür.

Bilinen tek eseri 1121 beyitlik bir Hz. Muhammed hilyesi olan Riyâzü’l-Hilye’dir. Şair, eserinin adını açıkça Riyâzü’l-Hilye olarak koyduğunu belirtmesine rağmen bu hilyeye kütüphane kayıtlarında Bedî‘u’l-Makâle, Hilye-i Nüvâzî gibi değişik adlarla rastlanmaktadır. Riyâzü’l-Hilye’nin dört nüshası bulunmaktadır. Nüshaların birinde eserin 1047 beyit olduğu ve bunun aynı zamanda eserin bitiş tarihi yani 1637 olduğu belirtilmektedir (Erdoğan 2013: 241). Ancak Nüvâzî, hilyesini tamamladıktan iki yıl sonra tekrar ele almış ve üzerinde bir hayli değişiklik yapmış olmalıdır, çünkü diğer nüshaların sonunda 1049/1639 yılını veren tarih mısraları vardır ve bu nüshalarla 1047/1637 tarihini veren nüsha arasında çok fark bulunmaktadır. Osman Nuri Peremeci, Edirne Tarihi adlı eserinde Nüvâzî’ye ait bir beyiti vermiştir (2011: 257). Bu da Nüvâzî’nin hilyesi dışında bazı şiirlerinin daha olduğunu ortaya koymaktadır.

Kaynakça

Bağdatlı İsmail Paşa (1972). Keşfü’z-Zünûn Zeyli İzâhu’l-Meknûn. C. I. İstanbul.

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Erdoğan, Mehtap (2013). Türk Edebiyatında Manzum Hilyeler. İstanbul: Kitabevi Yay.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. Edirne: Bellek Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 13.01.2014

Eserlerinden Örnekler

Riyâzü’l-Hilye’den

İmâm-ı Beyhakî ol kıdve-i nâs

Rivâyet eylemiş kim İbni ‘Abbâs

Güşâd idüp dehân-ı ‘ıtr-nâkin

Resûlün vasf idüp esnân-ı pâkin

Resûlün vasfına oldukda hâki

Dimiş seyrek idi dendân-ı pâki

Dimiş hûb idi dendân-ı şerîfi

Müfellah idi esnân-ı latîfi

Ki ya‘ni seyrek idi dişleri hem

Olurdı neyyir ü şeffâf her dem

Letâfetle o dendân-ı mübârek

Dururdı dâne-i dür gibi seyrek

Muhassal ol le’âlî gibi dişler

Katı pek sık degil idi dimişler

Rakîk idi hem ol dendân-ı dil-keş

Latîf ü muntazam silk-i güher-veş

Nigâh itsen hem ol esnân-ı berrâk

Dür-i yektâ gibi eylerdi işrâk

Tekellüm itdügi demde o sultân

Süreyyâ-veş olurlardı nümâyân

Görinüp dişleri oldukda zâhir

Olurdı arasında nûr zâhir

...

Erdoğan, Mehtap (2013). Türk Edebiyatında Manzum Hilyeler. İstanbul: Kitabevi Yay. 268-269.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜSEYNÎ, Hüseyin Abdald. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NECÂTÎ BEY, Îsâd. 1443-1446? - ö. 1509Doğum YeriGörüntüle
3SÜVÂRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HÜSEYNÎ, Hüseyin Abdald. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NECÂTÎ BEY, Îsâd. 1443-1446? - ö. 1509Doğum YılıGörüntüle
6SÜVÂRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HÜSEYNÎ, Hüseyin Abdald. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NECÂTÎ BEY, Îsâd. 1443-1446? - ö. 1509Ölüm YılıGörüntüle
9SÜVÂRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HÜSEYNÎ, Hüseyin Abdald. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NECÂTÎ BEY, Îsâd. 1443-1446? - ö. 1509Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SÜVÂRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÜSEYNÎ, Hüseyin Abdald. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14NECÂTÎ BEY, Îsâd. 1443-1446? - ö. 1509Madde AdıGörüntüle
15SÜVÂRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle