NÜZHET, Hasan Nüzhet

(d. 1826/1242 - ö. 1890/1307)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hasan Nüzhet Efendi'dir. 1826 yılında İstanbul'da doğdu. Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî üyelerinden Ahmed İzzet Efendi'nin oğludur. Annesi Süleymân Fâ'ik Efendi'nin kızıdır. Aksaray'da bir Sıbyan Mektebi'nde okudu, Mekteb-i İrfanî'de tahsilini tamamladı ve Takvîmhâne'ye girdi. 1851 senesinde Cidde Mal kâtipliğine tayin edildi. Maliye Meclisi'nde mümeyyiz ve müdür olarak görev yaptı. Maliye Meclisi ve Divan-ı Muhasebat üyeliklerinde; Bursa, Halep ve Sivas defterdarlıklarında bulundu. Bağdat vilayeti Maliye müfettişi iken 1890 yılında vefat etti. Bağdat'ta İmâm-ı A'zam Türbesi'nin civarına defnedildi.

Eserleri Şunlardır:

1. Letâ'if-i Esnâf: Mizahi bir eserdir. İstanbul'da basılmıştır, baskı tarihi yoktur.

2. Zırva: Manzum bir eserdir, basılmamıştır.

Ayrıca Münşe'ât ve şiirleri varsa da bunlar basılmadı, yazma hâlinde kaldı. Gazellerinde pek başarılı olmamakla beraber tarih manzumelerinde oldukça başarılıdır. Özellikle mizahi tarihleri çok tutulmuştur. Tarih düşürmede meşhur tarih ustası Surûrî ile neredeyse denk sayılmıştır. Latifeleri ile ünlüdür, letaifi tam yerinde sarfedermiş. Sözlerindeki latife, hiciv ve tariz dolayısıyla zamanın ricalini korkutmuş ve kendisini saydırmıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Amcası Nûh Rıfkı Efendi'nin Vefâtına Târih

Nûh Efendi cism-i pâki gönderip Mevlâ'sına

Azm ü reftâr eyledi cennetdeki me'vâsına

Bâd-ı âhı Nüzhetâ târîh ile etdim vezân

"Nûh cism-i zevrakın sürdü adem deryâsına" (1267)

Kıt'a

Mısr'ı teşrîf eyleyince hazret-i Abdu'l-Azîz

Açdılar dest-i du'âyı halk Bâbu'n-Nasr içün

Yerlere yatdı sevincinden karışdı kumlara

Ümm-i Dünyâ hâk-i pây oldı Azîz-i Mısr içün

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay. 1284, 1285.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yılmaz Arsland. 12 Ocak 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FÂZIL, Fâzıl Halil Deded. ? - ö. 1677-78Doğum YeriGörüntüle
3İsak Fererad. 1877/1883 - ö. 7 Mart 1933Doğum YeriGörüntüle
4FEYZÎ, Mustafa Feyzî Efendid. 1826-27 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HİLMİ, Halil Dörtdivanlıd. 1826 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
6TEVFÎK, Çerkeşli Şeyh Mustafâ Efendi-zâded. 1826 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
7NAZİFÎ, İsmaild. 1820 - ö. 1889-1890Ölüm YılıGörüntüle
8RÂMİSd. ? - ö. 11 Eylül 1890\\\'da hayattaÖlüm YılıGörüntüle
9ALİ RÛHÎ, Darbaz-zâded. 1853 - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
10LEBÎB, Abdullah Paşa-zâde Sâdık Efendid. 1747-48 - ö. 1812-13MeslekGörüntüle
11EDÎB, Mehmedd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12LİSÂNÎ, Yahya Çelebid. ? - ö. 1609MeslekGörüntüle
13ENVER, Şeyh Mustafa Enver Efendid. 1824 - ö. 1872Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂ’Î, Tebrizlid. 1803 - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İZZET, Ahmed İzzet Beyd. ? - ö. 1825Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÇARHACI, Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. 1669Madde AdıGörüntüle
17KÂZIM PAŞA, Mûsâ Kâzım, Koniçelid. 1821 - ö. 1890Madde AdıGörüntüle
18‘ALÎ, Damad Şehid ‘Alî Paşad. ? - ö. 4 Ağustos 1716Madde AdıGörüntüle