NÜZHET, Hasan Nüzhet

(d. 1826/1242 - ö. 1890/1307)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hasan Nüzhet Efendi'dir. 1826 yılında İstanbul'da doğdu. Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî üyelerinden Ahmed İzzet Efendi'nin oğludur. Annesi Süleymân Fâ'ik Efendi'nin kızıdır. Aksaray'da bir Sıbyan Mektebi'nde okudu, Mekteb-i İrfanî'de tahsilini tamamladı ve Takvîmhâne'ye girdi. 1851 senesinde Cidde Mal kâtipliğine tayin edildi. Maliye Meclisi'nde mümeyyiz ve müdür olarak görev yaptı. Maliye Meclisi ve Divan-ı Muhasebat üyeliklerinde; Bursa, Halep ve Sivas defterdarlıklarında bulundu. Bağdat vilayeti Maliye müfettişi iken 1890 yılında vefat etti. Bağdat'ta İmâm-ı A'zam Türbesi'nin civarına defnedildi.

Eserleri Şunlardır:

1. Letâ'if-i Esnâf: Mizahi bir eserdir. İstanbul'da basılmıştır, baskı tarihi yoktur.

2. Zırva: Manzum bir eserdir, basılmamıştır.

Ayrıca Münşe'ât ve şiirleri varsa da bunlar basılmadı, yazma hâlinde kaldı. Gazellerinde pek başarılı olmamakla beraber tarih manzumelerinde oldukça başarılıdır. Özellikle mizahi tarihleri çok tutulmuştur. Tarih düşürmede meşhur tarih ustası Surûrî ile neredeyse denk sayılmıştır. Latifeleri ile ünlüdür, letaifi tam yerinde sarfedermiş. Sözlerindeki latife, hiciv ve tariz dolayısıyla zamanın ricalini korkutmuş ve kendisini saydırmıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Amcası Nûh Rıfkı Efendi'nin Vefâtına Târih

Nûh Efendi cism-i pâki gönderip Mevlâ'sına

Azm ü reftâr eyledi cennetdeki me'vâsına

Bâd-ı âhı Nüzhetâ târîh ile etdim vezân

"Nûh cism-i zevrakın sürdü adem deryâsına" (1267)

Kıt'a

Mısr'ı teşrîf eyleyince hazret-i Abdu'l-Azîz

Açdılar dest-i du'âyı halk Bâbu'n-Nasr içün

Yerlere yatdı sevincinden karışdı kumlara

Ümm-i Dünyâ hâk-i pây oldı Azîz-i Mısr içün

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay. 1284, 1285.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fatih Danacıd. 17 Nisan 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEKÛRÎ, Şeyh Abduşşekûr Mûsâ Efendid. ? - ö. 1678Doğum YeriGörüntüle
3KELÎM, Seyyid Kelîm Efendid. ? - ö. 1738-39/1740Doğum YeriGörüntüle
4FEVZÎ, Mehmedd. 1826 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5EMÎN, Zıllî-zâde Hacı Emîn Efendid. 1826 - ö. 1905Doğum YılıGörüntüle
6NAZMİ, İsmaild. 1826 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
7HASAN RIZÂ EFENDİd. 1809-10? - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
8HAYREDDÎN PAŞA, Tunuslud. ? - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
9EYYÛB SABRÎ PAŞA, Yenişehirlid. ? - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
10İZZET, İzzet Ali Paşad. ? - ö. 1734MeslekGörüntüle
11HAYRÎ EFENDİd. ? - ö. 1853MeslekGörüntüle
12MAHMUD EFENDİ b. Celâl-zâde Mustafad. ? - ö. 1596\\\'dan sonraMeslekGörüntüle
13SA\'ÎD, Sa\'îd Efendid. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LÜTFİYE HANIMd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂŞİD PAŞA, Ferik Hacı Râşid Ahmed Paşad. ? - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂRİF MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1563Madde AdıGörüntüle
17HALÎLd. ? - ö. 1721-22Madde AdıGörüntüle
18HÜSEYNÎ, Hüseynî Çelebid. ? - ö. 1577Madde AdıGörüntüle